VEGFORENINGEN   SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Referat fra styremøtet (telefonstyremøte) onsdag 14.02.2018  kl. 12.00

 

 

 

                         Tilstede:          Carl Chr. Mathiesen, Ellen Berit Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og

 

                                                  Hogne Petersen.

 

                         Observatør:    Jan Erling Eilefstad               

 

 

 

 

 

 

 

             Saksliste:

 

 1. Tinglysning av vegrett i veganlegget

  Diskusjonen på styremøtet tok utgangspunkt i forslag fra Frode Eggan (grunneier) fra våren 2017. Frode Eggan la fra ett revidert forsalg i møtet. Styret hadde og kopi av en avtale om tinglysning av en hyttetomt i Ljosmyrvegen. Sentralt i diskusjonen i styret stod forholdet mellom avtalene med grunneierne og deres rettighet og rettighetene til flertallet i vegforeningen. Uklarheter i planarbeidet til kommunen var og nevnt sammen med spørsmålet om framtidig vinterbrøyting.

  Ut fra situasjonen med flere uavklarte forhold gikk styret inn for å benytte hevdretten slik man har gjort til nå og ikke lage tinglyst avtale med grunneierne.

 2. Vegvedlikehold 2018 og 2019

  Det er større aktivitet på Høvringen og dette betyr mer trafikk på veganlegget. Dette vil betyr større og mer kostbart vegvedlikehold. På fjorårets årsmøte ble det framsatt forslag om å kreve inn ekstra midler til veganlegget. Styret støtter dette forsalget, men mener at vi først må kartlegge nærmere hva som må gjøres og kostnadene. Styret vil forelå til årsmøtet å kreve inn kr. 500 som ekstra innbetaling til «vedlikeholdsfond» i 2108 og evt. I 2019. Styret vil og gjennomføre en befaring i veganlegget i løpet av våren.

 3. Kostnad for årlig vedlikehold av selskapets webside

  Styret vil foreslå at vegforeningen setter av penger på budsjettet for vedlikehold og oppgradering av foreningens hjemmeside. Dette er nødvendig for å opprettholde sikkerheten på siden.

           

            Drammen, 3. Mars 2018

            Erik Halvorsen