VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  SØNDAG 09.10.2016  KL 16.00-18.00  HOS  C.C. MATHIESEN            

 

 

Tilstede: Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Carl Christian Mathiesen.

 

Saksliste i h.h.t. årshjul :

 

 

 1. Referat fra styremøtet 25.02.2016 ble gjennomgått og godkjent.

   

 2.  Referat fra årsmøtet 23.03.2016 ble gjennomgått.

 

Styret diskuterte sted og tid for framtidige årsmøter. Det blir vanskelig å fortsette med møter på butikken/kafeen på grunn av at lokalet er åpen for ordinære gjester. Nye lokaler ble diskutert. Det ble bestemt å ta kontakt med Høvringen vel og Vann- og avløpslaget som har årsmøte på samme sted og dag for å samkjøre årsmøtene

 

Vedlikeholdet på veganlegget i 2016 ble diskutert. Styret vurderte arbeidet som var utført  med grøfting og rensing av avløp som meget bra.

 

Styrearbeidet ble diskutert og det vurdert å være bra for å løse oppgavene pålagt styret i Årshjulet.

 

 

 

 1. Vedlikehold av veganlegget i 2917

  Forhold som ble tatt opp. Inngjerding av innmark tett opp til veganlegget (Eglumseter og Juvsholseter) ble diskutert. På lange strekninger er gjerdet falt ned. Dette hindrer vedlikeholdsarbeidet. Det er derfor nødvendig å ta opp dette med grunneiere i området.

  Bruk av anbud på større vedlikeholdsoppgaver ble diskutert og styret vil følge opp dette når det blir aktuelt.

  Skilting av vanskelig sving ned mot broen ble diskutert. Styret ble enige om å ta saken opp igjen senere.

  Veganlegget skal gruses til våren, etter befaring for å se hvilke deler som trenger grusing.

  Medlemmer i styret oppfordres til å komme med vedr. vedlikeholdsarbeid for 2017 sesong.

              

 2. Tinglysning av vegrett for VØREG samlet.

 

Frode Eggan la fram et forslag til diskusjon i styret. Etter en diskusjon i styret ble det enighet om at Eggan skulle ta opp saken på møte med grunneiere tilknyttet veganlegget og legge fram et felles forslag fra grunneiere. Deretter skal saken presenteres for alle medlemmene i veganlegget.

 

 

 1. Innkomne saker fra medlemmer i veganlegget                              
  Søknad om innlemmelse av Ljosmyrvegen i VØREG. Saken ble diskutert på styremøtet.

 

 Diskusjonen viste at det ikke er klart hva grunneiere langs Ljosmyrvegen er enige om. Styret   

 

 vedtok at alle papirer som følger saken må canadarxcenter med aksept fra grunneierne langs veien.  

 

 Vedtak i saken er utsatt i påvente av avklaring far grunneiere langs Ljosmygvegenen.

 

 

 1. Evenuelt

               Ingen saker

   

   

  Høvringen 6. februar

  Erik Halvorsen