VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN      

 

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

                                                                               

 

Referat fra styremøte 25. februar 2016

 

 

 

Tilstede: Carl Christian Mathiesen, Gunnar Grindstuen, Frode Eggan, Ellen Berit Eilefstad, Erik Halvorsen og Hogne Petersen

 

 

 

 

 

Sakliste i h.h.t. årshjulet:

 

 1.  Referat fra styremøte 9.10.2015

  Referatet ble godkjent.

 2.  Gjennomgå forslag til årsberetning fra styrets leder

  Styreleder la fra forslag til årsberetning. Årsberetningen ble godkjent med endringer gjort i møtet. En av sakene som ble diskutert var arbeidet med tinglysing av adkomst for veglaget. Styret skal arbeide videre med avtaler for grunneierne slik at de kan sendes til tinglysning.  

 3.  Behandle revidert årsregnskap for 2015

  Årsregnskapet viser et positivt resultat med kr 10.190,94.  Egenkapitalen pr 31.12.2015 utgjør kr 33.240,95.
  Årsregnskapet ble godkjent.

 4.  Vurdere eventuell tapsføring av utestående kontingent

  Utestående kontingent skal kreves inn.

 5. Gjennomgang av endringer i medlemslister ut fra eiendomsoverdragelser etc.

  Det har ikke vært nybygging i området til veganlegget.

 6. Vurdere og innstille kommende års vegkontingent

  Vegkontingenten foreslås uendret fra 2015.

 7. Gi valgkomiteen beskjed om hvilke av styrets medlemmer som tar gjenvalg

  Valgkomiteen får beskjed av styrets leder.

 8. Planlegge kommende års vegvedlikehold

 

Vegstyret foreslår grøfting og oppgrusing der det er nødvendig. Rense/skifte ut dreneringsrør de de er tette. Salte veien i forbindelse med grusing og anskaffe saltposer.

 

 1. Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget, inkludert eventuelle forslag om vedtektsendringer

  Ingen innkomne forslag fra medlemmer.

  Styrets medlemmer har i februar, via telefonisk kontakt, diskutert vedtektsendringer, og styret foreslår å endre vedtektenes §§ 7 og 10 slik ;

 

 

 

§ 7           På årsmøter kan medlemmer som har betalt den årlige avgift møte.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.  Ingen kan møte med fullmakt for andre.  Hvert medlem har en stemme.

 


foreslås endret til:

 

 

 

§ 7           På årsmøter kan medlemmer som er ajour med betalinger av avgifter i h.h.t. §§ 4 og 5 møte.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.  Hvert medlem kan møte med inntil 1 fullmakt for andre medlemmer.  Hvert medlem har en stemme, og kan stemme for seg selv samt 1 fullmakt.

 

 

 

 

 

                                                 § 10       Forslag til vedtektsendringer må være fremsatt skriftlig til styret minst 1 måned før både ordinært og ekstraordinært årsmøte.  Vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.

 

 

 

               foreslås endret til:

 

 

 

                                                  § 10      Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte herunder forslag til vedtektsendringer må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. februar.  Vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.

 

 

 

 1. Eventuelt.
  Ingen saker.

 

 

 

 

 

Drammen 2. mars 2016

 

Erik Halvorsen