Årshjul for styrets arbeid i VØREG :

 

 

 

 • Årsregnskap bør være ferdig den 20.01. hvert år                                                               (Kasserer)

   

 • Revisjon av årsregnskapet bør være ferdig innen 01.02. hvert år                           (Kasserer / revisor)

   

 • Styremøte i februar, eks.vis lørdag i uke 8.                                                         (Sekretær innkaller til møtet)

  1. Gjennomgå forslag til årsberetning fra styrets leder

  2. Behandle revidert årsregnskap

  3. Vurdere evt. tapsføring av utestående kontingent

  4. Gjennomgang av endringer i medlemslister ut fra eiendomsoverdragelser etc.

  5. Vurdere og innstille kommende års vegkontingent

  6. Gi valgkomitéen beskjed om hvilke av styrets medlemmer som tar gjenvalg

  7. Planlegge kommende års vegvedlikehold

  8. Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget, inkl. evt. forslag om vedtektsendringer

  9. Eventuelt

    

 • Utsendelse av årsmøteinnkalling og regnskap skal skje senest 3 uker før onsdag i påskeuken

  1. Arbeidsdeling mellom kasserer og sekretær må være avtalt mellom disse to

    

 • Årsmøtet avholdes onsdag i påskeuken i tidsrommet kl 17-18.                                (Leder / Nestleder)

  1. Saksliste i h.h.t. vedtektenes § 5.

    

 • Vurdere behovet for å stenge vegen i en periode på våren via fysisk sperring ved Øigardseter

  1. Når skal dette skje og for hvilken periode

  2. Innformasjon til brukerne via VØREGs hjemmeside

  3. Hvilke styremedlemmer skal ha ansvaret for å sette opp og ta ned sperringene ?

    

 • Styremøte på våren etter årsmøtet, helst en lørdag innen 1½ måned etter årsmøtet.       (Sekretær innkaller)

  1. Evaluere fjorårets virksomhet / styrearbeid samt behandle innspill / saker fra årsmøtet

  2. Avtale konkret arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer for kommende år, inkl. ansvar for bestilling / oppfølging av grusing, høvling og salting samt enklere vedlikeholdsarbeid.

  3. Diskutere evt. behov for og tidspunkt for dugnadsarbeid kommende sommer / høst

  4. Andre aktuelle saker som f.eks. vil involvere Høvringen Vel, Høvringen Aktivitetsselskap samt grunneierne i området.

  5. Innkomne saker fra medlemmer i veganlegget

  6. Eventuelt

    

 • Løpende vegvedlikehold, inkl. grusing, høvling og salting, samt enklere vedlikeholdsarbeid

  1. Følge opp at arbeidet blir bestilt og utført i h.h.t. ansvarsplan

  2. Rekvirere assistanse til å fylle igjen hull og foreta mindre utbedringsarbeider ved behov

    

 • Gjennomføring av evt. planlagt dugnadsarbeid i sommer- og / eller høstsesong

  1. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av dugnadsarbeid tillegges styremedlemmene.

  2. Innkalle vegbrukerne til dugnad via hjemmesiden.                                             (Sekretær innkaller)

    

 • Styremøte på høsten, dersom det skulle være konkret behov for dette, alt. via telefonisk kontakt

  1. Leder informerer styrets medlemmer via mail om konkrete saker og evt. møtetidspunkt

    

 • Fortløpende oppdatering av VØREGs hjemmeside med data av interesse for vegbrukerne

  1. Innkalling årsmøter, referater fra styremøter og årsmøter, årsregnskaper, vegavgifter, informasjon om styrets sammensetning m/ tlf.nr. og mailadresser og veglagets vedtekter.

  2. Bl.a. informasjon om stenging av vegen i canadadrugs24.com samt varsling av tidspunkt for planlagte dugnader.

  3. Ansvaret for slik oppdatering tillegges leder / sekretær

    

    

   ***************