13.09.2020 : Det er ikke enighet om omlegging av løypenettet i Vardamorkje, og styret har derfor bestemt at det ikke vil bli avholdt noe ekstraordinært årsmøte høsten 2020, der det var planen at evt. vinterbrøyting skulle bli tatt opp til avstemming blant medlemmene.

Styret hadde opprinnelig planlagt at det skulle avholdes et ekstraordinært årsmøte høsten 2020 for å kunne legge frem og stemme over et forslag om vinterbrøyting av vegene i Vardamorkje.  Det viser seg imidlertid at det ikke er enighet om deler av arbeidet med å legge om løypene fra veg til terreng, og dermed bortfaller en evt. mulighet til å kunne få til vinterbrøyting i kommende sesong, gitt at et årsmøte samt Sel kommune godkjenner dette.
Omlegging av løypenettet i Vardamorkje er et anliggende mellom berørte grunneiere, Høvringen Aktivitetsselskap og grunneierlagets løypekomite.  Dette har vært en svært treg prosess og selv om man er enig i en rekke punkter i dette arbeidet så har det likevel ikke vært mulig på det nåværende tidspunkt å bli enig om noen av punktene i ny løypeplan.  Vegforeningen i Vardamorkje er ikke en del av denne prosessen, men vi har likevel forsøkt å "pushe på" partene for å få til en løsning, slik at vi kan komme videre i vårt arbeid.
Styret vil innen kort tid legge frem en oversikt som viser hva som er gjort i arbeidet med vinterbrøyting i Vardamorkje, slik at foreningens medlemmer kan danne seg et bilde av dette.  Det er etter styrets mening ingen hensikt i å avholdet et ekstraordinært årsmøte nå i høst, og styret vil arbeide videre med saken i håp om at partene kan finne en løsning som kan presenteres på fk. ordinære årsmøte påsken 2021, gitt at myndighetene tillater slik møtevirksomhet basert på situasjonen rundt koronaepidemien.  Det må finnes en løsning på omleggingen av løypenettet i Vardamorkje fra veg til terreng før det kan foretas en avstemming om evt. vinterbrøyting.

 

 

25.05.2020 : Større kjøretøy enn personbiler vil ikke få kjøre på vegene i Vardamorkje før etter pinse.

For å unngå at vegene blir ødelagt i den viktige tørkeperioden etter vegåpningen har styret bestemt at større kjøretøy, utover ordinære personbiler, ikke får kjøre på vegene i Vardamorkje før :
          Vardamorkvegen :      Fra og med tirsdag 2. juni
          Juvsholsetervegen :   Fra og med mandag 8. juni

 

 

25.05.2020 : Øverste del av Juvsholsetervegen er fortsatt dekket av snø

Ved befaring søndag 24. mai om kvelden var øverste del av Juvsholsetervegen dekket av snø, og denne delen av strekningen var ikke farbar med bil.  Dette gjelder øverste del av rettstrekningen oppover fra trafokiosken.  Nederste del av Juvsholsetervegen er rimelig tørr og i stand til å tåle trafikk fra personbiler.
På grunn av godt vær med høye temperaturer i inneværende uke så antas det at hele Juvsholsetervegen vil være farbar for personbiler til pinse, eller senest i løpet av pinsehelgen.

 

18.05.2020 : Juvsholsetervegen er fortsatt IKKE kjørbar.

Ved befaring om ettermiddagen 17. mai var det delvis kjørbar veg (det er ikke mulig å snu i selve vegen) opp til trafokiosken i svingen nedenfor Juvsholseter.  Fra trafokiosken var det mye hard snø i vegen hele vegen opp til Juvsholseter.  Juvsholsetervegen vil ikke bli åpnet til Kristihimmelfartshelgen, i det det er svært liten avsmelting som følge av kaldt vær og nattefrost.  Det er imidlertid mulig å parkere ved siden av vegen ved Eglumseter.

 

 

13.05.2020 : Vegstyret åpner vegstrekningen Øigardseter - Grindstuguteigen i morgen TORSDAG 14.05. kl 16.00.

Styret vurderer vegstrekningen Øigardseter - Grindstuguteigen til å være kjørbar med vanlig personbil fra og med torsdag 14.05. kl 16.00.
Vegstrekningen fra krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen og opp til Juvsholseter vil fortsatt være stengt og vi vil varsle via hjemmesiden når denne strekningen åpner.
Større kjøretøy fra og med mindre lastebiler og større enheter vil IKKE få kjøre på vegene før mot slutten av mai måned.  Vi vil varsle om slik åpning via hjemmesiden.

Styret tar forbehold om at VEGENE KAN bli stengt på nytt og med kort varsel dersom det viser seg at vegstrekningen ikke tåler trafikkbelastningen pga. vær- og grunnforholdene. 

 

 

10.05.2020 : Vegstyret vurderer å åpne vegen fra Øigardseter til Grindstuguteigen i løpet av kommende uke.

Det er fortsatt en del snø på Høvringen som følge av sen og kald vår.  Selv om vi har tidligskrapet mye av av hovedvegene i Vardamorkje så har snøsmeltingen på vegene tatt tid.
Status søndag kveld er som følger :
Strekningen Øigardseter - Grindstuguteigen er stort sett bar og tørr/hard. Pt. er vi noe usikker på om det fortsatt er tele og i så fall hvor dypt den stikker.
Fra krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen er det snøføre.  Det har vært så hard snøsåle på denne strekningen at det ikke har vært mulig å tidligskrape her.  Dette vil medføre senere åpning av denne vegstrekningen.
Vi vurderer å åpne vegen fra Øigardseter til Grindstuguteigen kun for vanlige personbiler fra siste halvdel av kommende uke.
Vi vil komme med en ny melding i løpet av tidlig onsdag kveld.
Det vil uansett ikke være anledning til å kjøre med større kjøretøy på vegen før etter enda en tid med god tørke.  Åpning av vegene for større kjøretøy vil bli annonsert i egen melding.

 

30.04.2020 : Vegene i Vardamorkje er nå blitt fysisk stengt i påvente av at snø og is skal smelte og vegene kan tørke før ferdsel med biltrafikk.      

  

Utkast til nytt løypekart i Vardamorkje

18.042020 : Vi har mottatt siste utkast til nye løyper i Vardamorkje fra grunneierens løypeutvalg.
Løypeutvalget og berørte grunneiere skal se på dette våren 2020.

 

07.04.2020 : Årsavgifter i 2020   

  

Årsavgifter i 2020 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på styremøtet 13.03.2020)

(Årsavgiftene ble før dette endret 12.04.2017)

 

På grunn av koronatiltakene er årsmøtet i 2020 avlyst, og styret har besluttet å holde vegavgiftene uendret i 2020 :

 

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe                  kr 200,- pr år

 

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe             kr 400,- pr år

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-.)

Nye hytter, som har beliggenhet i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter, skal også i fremtiden betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift, som gjelder for vegstrekningen i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter fram til Grindstuguteigen.  (Denne vegstrekningen ble bygget i 1986.)

 

 

 

 

25.03.2020 : Årsberetning for 2019     

 

VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN                                 (Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

                                       ORDINÆRT ÅRSMØTE I 2020 AVLYSES !

 

 

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte den 13.03.2020 besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.  Info om dette ble lagt ut på vår hjemmesiden den 13.03.2020.

 

 

Årsavgiften vil i 2020 være uendret sammenlignet med 2019.  Som følge av at vi ikke kan avholde ordinært årsmøte i år, med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiftene holdes uendret i 2020.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høye vedlikeholds-kostnader i 2019 og følgelig et oppstått akkumulert underskudd.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil bli holdt på et minimum, slik at vi også får rettet opp det akkumulerte underskuddet.


Vegkontingent for 2020 har
FORFALL 15.04. og betales til kto.nr. 2095.52.19377.

 

 

Høvringen, 25. mars 2020

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

 

 

 

                                                                        ÅRSBERETNING FOR  2019      

 

Årsberetningen er delvis skrevet før Koronatiltakene ble effektuert fra myndighetenes side.  Dette medfører at det vil være usikkerhet forbundet med en del av aktivitetene som styret har planlagt i 2020, og som er omtalt i årsberetningen.

 

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder                           Carl Chr. Mathiesen             

Nestleder                     Frode Eggan                                                                                                                                (setereier)

             Kasserer                      Torill Sollihøgda                     (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Sekretær                      Erik Halvorsen                      

Styremedlem              Hogne Petersen                      (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Styremedlem              Jan Erling Eilefstad                (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)                 (setereier)

      

Øvrige tillitsvalgte:

             Revisor                        Gunnar Grindstuen                (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

             Vararevisor                 Vegard Nystuen

                                     

Leder valgkomite      Hans Sanden                         

Medlem valgkomite Arne Olav Ulsletten               (på valg ved årsmøtet i 2019, ikke villig til gjenvalg

 

 

Tillitsvalgte fortsetter i sine verv inntil videre i 2020, som følge av uavklart Koronasituasjon, bla. vedr. møteavholdelse.

 

 

Årsmøtet i 2019 ble holdt i Fjoset på Øigardseter Fjellstue den 17. april 2019 kl. 17.30.  På årsmøtet i 2019 var 33 av 117 medlemmer tilstede, med tillegg av 2 godkjente fullmakter, slik at 29,9 % av medlemmene var representert på møtet.  Det er også avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt en rekke ganger.

 

I 2019 ble det utført større vedlikeholdsarbeid på vegstrekningen fra Grindstuguteigen, og spesielt sydover ned på myra ovenfor brua over Kvannslådalsåe.  Det ble innhentet priser fra to leverandører og pris ble avtalt med valgt entreprenør.  Som følge av grunnforholdene på myra ble arbeidet mer omfattende enn først forutsatt, idet man bl.a. måtte skifte ut mer masse enn først beregnet.  Det ble et dilemma om man skulle stoppe arbeidet ut fra de satte økonomiske rammer, eller om man skulle fullføre arbeidet, noe som ville medføre en lavere totalkostnad sett over tid.  Det siste ble valgt.  Det ble avtalt at deler av arbeidet skulle betales i 2020, som følge av likviditeten i vegforeningen.  I tillegg oppstod det misforståelse ang. mva.-beløpet på fakturaen og tilgjengelig likviditet i vegforeningen.  Styret er imidlertid godt fornøyd med kvaliteten på det utførte vedlikeholdsarbeidet i 2019.

 

Vi fortsetter også med tidlig skraping av issålen på vegstrekningene våren 2020, dersom og så snart dette er mulig.  Hjemmesiden vil varsle om slik skraping og likeledes om anslått tidspunkt for åpning av vegen.  Inntil slik åpning skjer så må ingen kjøre på vegstrekningene.  Styret vil vurdere behovet for isskraping i 2020 i lys av restriksjoner om bruk av Vardamorkje våren 2020.

 

Årsmøtene i 2018 og 2019 besluttet at styret i Vegforeningen skulle arbeide videre med spørsmålet om vinterbrøyting.

Den 06.09.2019 ble det avholdt et møte mellom styret i vegforeningen og Sel kommune der vi diskuterte premisser for mulig vinterbrøyting.  Kommunen ga uttrykk for at dersom involverte parter var enige om at Vardamorkje kunne åpnes for vinterbrøyting, inkl. et positivt vedtak på et årsmøte i vegforeningen, så ville kommunen på nytt se på forbudet om brøyting i Vardamorkje.  Partene var videre enige om, inkl. noen justeringer i ettertid, at flytting av løyper fra veg og inn i terreng vil være et punkt som må løses.

 

I Vardamorkje er det 7 grunneiere som har eiendomsrett til dagens hovedveger, inkl. 4 setereiere som i dag er medlemmer i vegforeningen.  Styret har fått krav fra disse 7 grunneierne om at det skal foreligge en signert avtale som skal tinglyses vedr. bruksrett på vegene i Vardamorkje før disse grunneierne vil godkjenne at løypenettet flyttes utenfor vegene.  I prinsippet har det blitt arbeidet med denne avtalen i ca. to år.  Avtalen er fortsatt ikke klar fra grunneiernes side, og styret venter utålmodig på at endelig avtaleutkast skal foreligge.  Styret kjenner med andre ord ikke ordlyden i et slik forslag til avtale.  Opprinnelig plan var at denne avtalen skulle forelegges ordinært årsmøte for evt. godkjennelse.  Så snart endelig avtaleutkast er forelagt styret for behandling, vil vi legge ut forslag til avtale, inkl. styrets innstilling, på våre hjemmesider.

 

En flytting av løypetraséen over i terreng er planlagt utført forsommeren 2020.  Det er enighet om at de nevnte 7 grunneierne i Vardamorkje og grunneiernes løypeutvalg på Høvringen skal bli enige om en slik ny trasé.  Sel kommune bifaller dette.

 

Siden det fortsatt er flere uavklarte punkter for å kunne ta endelig stilling til evt. vinterbrøyting ville styret legge opp til et ekstraordinært årsmøte for behandling av dette på sensommeren/høst i 2020.  Det vil imidlertid være usikkert om dette vil være mulig å arrangere, både ut fra uavklarte poster som skissert ovenfor, og også myndighetenes koronakrav i tiden som kommer.

 

Styret har ellers jobbet mye med en rekke tiltak for å kunne belyse områder angående vinterbrøytet veg.  Planen var å legge frem dette på det ordinære årsmøtet, for så å kunne motta tilbakemelding fra hytteeierne for evt. korreksjon og videre utredning, før man foretok avstemming på et ekstraordinært årsmøte.  Det er utarbeidet modeller med fordeling av kostnader og med varierende antall deltagere, det er innhentet priser, som selvsagt må stadfestes i bindende anbud, og styret har vurdert andre sider av en mulig vinterbrøyting.

 

Styret vil orientere på hjemmesiden om de punkter som er utredet.  Vi vil fortløpende legge ut diverse info rett over påske og videre utover våren.  Vi bruker hjemmesiden for å spare porto, og vi regner med at de aller fleste har tilgang til internett og således kan få lest sakene der.  Dersom noen ikke har slik nettilgang så kan man ta kontakt med styrets sekretær Erik Halvorsen via mob.tlf. 92 03 20 12, og han vil da kunne sende dette via post.  Styret vil også vurdere å bruke hjemmesiden til innkalling av evt. ekstraordinært årsmøte.

 

Regnskapet for 2019 er revidert og følger vedlagt.  Årsavgifter utgjør kr 45.200.  Regnskapet viser et underskudd på kr 70.178, mot et positivt resultat i 2018 på kr 11.251.  Veganlegget disponerer likvider på kr 4.666, og egenkapitalen er negativ og utgjør

kr -14.034 pr. 31.12.2019.  Revisor har i brev til styret i 2020 påpekt at styret må være mer påpasselig med utgiftene i vegforeningen, slik at man unngår å havne i en situasjon der egenkapitalen blir negativ og der det må opptas lån fra styremedlemmer for å klare foreningens forpliktelser.  Styret tar revisors bemerkninger til følge og vil sørge for at de økonomiske forholdene blir rettet opp snarest.  I tillegg vil styret sørge for en bedre kontroll av utgiftene før vedlikeholdsarbeider iverksettes.

 

Pr. 31.12.2019 er det 2 utestående restanser vedr. vegavgifter.  Begge disse restanser er innbetalt i 2020. Så og si alle hytte- og setereiere innbetaler kontingenten iht. angitt forfall.  Det er forstemmende at noen gir blaffen i å innbetale kontingenten, selv etter 3 purringer.  Når vi også har gjengangere over flere år på listen over ubetalte krav så bedrer ikke det situasjonen.

 

Vi har i 2019 fått 2 nye brukere i veganlegget, nord for brua, i tillegg til nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 119 brukere i veganlegget pr 31.12.2019, hvorav 22 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

Styret har satt opp to budsjetter for 2020.  I det opprinnelige budsjettet ville det bli en økning i årsprisen på hele 143,5 % slik at vegforeningens normale vedlikehold og drift kunne gjenopprettes.  Styret har imidlertid blitt enig om er et minimumsbudsjett basert på uendrede vegavgifter i inneværende år. Minimumsbudsjettet for 2020 vedlegges årsberetningen, og dette viser at man vil klare å gjenopprette egenkapitalen i vegforeningen i løpet av 2020.  Det vil ikke være rom for særlig vegvedlikehold, og foreningens medlemmer oppfordres til å passe på vegstrekningene og gå sammen om å holde vegen vedlike der dette vil være nødvendig.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstenging og evt. dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

 

            

Høvringen, 25. mars 2020

 

STYRET i Vegforeningen

 

Carl Chr. Mathiesen       Frode Eggan        Torill Sollihøgda       Erik Halvorsen        Hogne Petersen   Jan Erling Eilefstad

Sign.                                  Sign.                        Sign.                              Sign.                         Sign.                               Sign.

 

 

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Torill Sollihøgda, Torget 10, 2080 Eidsvoll, eller til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mob.tlf. 48 15 24 01.

 

 

13.03.2020 : Ordinært årsmøte i 2020 avlyses !          

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte i dag besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.

Styrets årsberetning vil bli sendt medlemmene på ordinært vis før påske.

Sammen med styrets beretning vil det også være informasjon om betaling av årsavgift for 2020, og årsavgiften vil være uendret fra 2019.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høyt vedlikeholdskostnader i 2019, men siden vi ikke kan avholde årsmøte med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiften holdes uendret i 2020.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil holdes på et minimum slik at vi også får rettet opp akkumulert underskudd.

 

Det vil fremover bli lagt ut ytterligere informasjon om saker som vedrører Vegforeningen.