20.05.2019 : Vegavgifter for 2019 har betalingsforfall 03.06.2019.

                  Kr 200,- for medlemmer før brua over Kvannslådalsåe og kr 400,- for medlemmer etter brua betales til bankkonto 2095.52.19377.
                  Kassereren har sendt ut giro til alle medlemmer.

 

20.05.2019 : "Hovedvegene" i Vardamorkje er nå åpen for all typer trafikk, også for tyngre kjøretøy.

 

10.05.2019 : Referat fra årsmøtet i påsken 2019.

Vi har i dag lagt ut signert referat fra årsmøtet 17.04.2019.
Dette finnes under fliken "Informasjon" og deretter "Årsmøter".

 

10.05.2019 :  Forslag til nytt løypekart i Vardamorkje.

På årsmøtet i påsken 2019 hadde vi besøk av lederen for grunneiernes løypeutvalg, Knut Erik Ulen.  Han forklarte bakgrunnen for at det nå foreligger et forslag om å legge om skiløypene i Vardamorkje, slik at disse ikke lenger skal legges på vegene i området.  Forslaget til nytt løypekart er utarbeidet i samarbeid med Høvringen Aktivitetslag, som har ansvaret for løypekjøringen.

Årsmøtet anmodet styret om å legge ut forslag om nytt løypekart på hjemmesidene så snart dette forelå, etter at et par mindre feil var korrigert.  Vi har nå mottatt et revidert kart, og under vedlegges en link til dette kartet.  Forslag til nye løyper vises inntegnet med røde streker i dette kartet, mens de "gamle" løypene er inntegnet med blå streker.

Knut Erik Ulen anmoder hytteeiere, som blir berørt av at nye løyper vil gå over eller inntil deres hytteeiendommer, om å ta kontakt med han (mob.tlf. 99 24 06 53) slik at man nå på forsommeren kan avtale befaring og diskusjon om det konkrete forslaget.

Link til forslag om nytt løypekart i Vardamorkje

 

29.04.2019 : Vi åpner nå deler av vegene for kjørsel med personbiler.

Det har siden påske vært rekordhøy vårtemperatur på Høvringen.  Roy Midtli har rett over påske sørget for tidligbrøyting, på lik linje med tidligere år, og det meldes at Vardamorkvegen nå er nå tørr og klar for kjørsel med personbiler.  Det har i år ikke vært nødvendig å sperre vegen ved Øigardseter siden hele tørkeprosessen har gått så fort.  Roy har i kveld oversendt en video som viser at kvaliteten på vegen er bra.

 

Vegen opp til Juvsholseter er imidlertid ikke klar til å kjøres på ennå, i det det fortsatt ligger snø på vegen ca. 50 meter ovenfor krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen.
Vi vil gi beskjed her når denne delen av vegen er klar for trafikk.

Trafikk med større kjøretøy som lastebiler blir ikke åpnet før tidligst 10. mai.

 

 

24.04.2019 : Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at "Mysuseterdommen" skal behandles i Høyesterett.

Under årsmøtet i påsken ble det nevnt at "Mysuseterdommen", som bl.a. omhandler mulighetene for vinterbrøyting, lå til behandling i Høyesteretts ankeutvalg.
Den 5. april behandlet ankeutvalget saken og besluttet at den skal behandles i Høyesterett.

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/saker-til-behandling/saksliste2/om-reguleringsplaners-rettsvirkning-og-jordskifterettens-kompetanse.-jordskifteloven--3-17/

 

21.04.2019 : Hovedvegene vil nå bli tidligbrøytet og arbeidet starter allerede f.k. tirsdag.

Påsken nærmer seg slutt og med høye lufttemperaturer vil det være greit å få tidligbrøytet vegene i Vardamorkje.
Roy Midtli starter med arbeidet i begynnelsen av kommende uke.
Vi holder dere informert om vegenes tilstand så snart vi får melding om fremdriften i arbeidet.
Når vegene er blitt fri for snø så vil de i en periode bli stengt for all trafikk, slik at de kan få en god tørkeperiode.
Og så håper vi på godt vær, og en tidlig åpning av vegene i mai måned.

 

 

20.04.2019 :  Årsmøtet i påsken 2019 hadde godt oppmøte (33 av 117 stemmeberettigede, dvs 28 %) og med et stort engasjement.

Årsmøtet viste at det er mange meninger og mange spørsmål i forbindelse med mulig vinterbrøyting i Vardamorkje.
Vi avventer referatet som forhåpentligvis vil bli gjengitt her innen kort tid.

 

 

 

11.04.2019 : Referat fra styremøter og innkalling til årsmøte i påsken 2019.

Vi har i dag lagt ut referat fra styremøter 16.02.2019 og 09.03.2019.  Disse finnes under fliken "Informasjon" og deretter "Styremøter".

Innkalling til årsmøte i påsken 2019 finnes under fliken "Informasjon" og deretter "Årsmøter".

 

Vi ønsker dere alle velkommen til årsmøte i Fjoset på Øigardseter Fjellstue onsdag 17. april 2019  kl 17.30 !

 

 

 

 

 07.12.2018 :  Brøyting av vegene i Vardamorkje.

 

Det er avsagt en dom i  Eidsiva lagmannsrett den 19.11.2018, LE-2017-1888444, vedr. spørsmålet om reguleringsplaner for Mysuseter og Mysuseter sentrum med bestemmelser om forbud mot brøyting av deler av Ulvangvegen.
Slutning i lagmannsretten er at saken returneres jordskifteretten til fortsatt behandling.

Enkelte har tolket lagmannsrettens kjennelse som om at det nå er fritt frem for brøyting av private veger, både i Sel kommune og andre steder, men dette medfører ikke riktighet.  I pressen blir det vist til at det nå har blitt brøytet på vegene ved Mysuseter.  Sel kommunen har meddelt at dette ikke er tillatt, og at alle må forholde seg til gjeldende reguleringsplan inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Styret i vegforeningen i Vardamorkje tillater ikke at noen på eget initiativ starter brøyting av vegene i Vardamorkje.  Foreningen har i alle år forholdt seg til vedtatte lover og reguleringsplaner, og dette skal vi selvsagt  fortsette å gjøre.  Styret avventer videre behandling via jordskifteretten i ovennevnte sak samt avklaring som følge av dette fra Sel kommunes side.

 

 

https://lovdata.no/dokument/LESIV/avgjorelse/le-2017-188444?q=ulvangsvegen

 

 

Styret avventer fortsatt tilbakespill fra Grunneierlaget på Høvringen vedr. utspill fra Grunneierlaget om nye løypetraséer i Vardamorkje.
Tidlig i sommer startet vi en dialog med løypeutvalget i Grunneierlaget om dette, og siden har det vært stille......helt stille.....hele tiden.....
Vi har purret i alle mulige fasonger både via telefon, mail og SMS, vi har i løpet av tidlig høst vært i kontakt med to andre sentrale personer i Grunneierlaget for å få purre på avklaring om hva som skal skje, og disse har lovet å gripe fatt i saken, men dessverre til ingen nytte.  Det er fortsatt HELT stille fra Grunneiernes side......
Vi vet at det heller ikke har blitt innkalt til noe møte med aktuelle grunneiere i Vardamorkje  i regi av Grunneierlaget for å drøfte mulige nye løypetraséer i området.

Styret kommer følgelig ikke videre i arbeidet med å utrede mulig vinterbrøyting i Vardamaorkje, jmfr. vedtaket på siste årsmøte i påsken 2018.  Sel kommune meddeler at forholdene vis-á-vis Grunneierlaget og nye løypetraséer må avklares før en dialog med kommunen kan iverksettes vedr. endringer i reguleringsplanen.