Når det gjelder hjemmesiden så skal medlemmene forholde seg til det som står på «Hovedside» samt de enkelte flikene som ligger under «Informasjon».

«Logg på» skal kun benyttes av den som redigerer hjemmesiden.

 

20.06.2024 :  Vinterbrøyting i Vardamorkje - møte med ledelsen i Sel kommune

Styret i vegforeningen har hatt møte med politisk og administrativ ledelse i Sel kommune.
Temaet for møtet var status og forventninger til rulleringen av deler av arealplanen som Sel kommune har initiert.  Dette er en prosess som politisk ble vedtatt igangsatt helt tilbake til 2020 (!), og som av forskjellige årsaker har dradd ut i tid.  Det er 4 områder av arealplanen som nå er under revisjon; - næringsvirksomhet, boliger, hytter og veger.

Fra velinformert hold i kommunen har vegforeningen så sent som rett før påske 2024 blitt informert om at et første utkast til revidert arealplan for disse 4 områdene skulle foreligge i løpet av juni i år.  Styret i vegforeningen tok allerede over nyttår kontakt med ordføreren i Sel kommune for å få til et møte i 2. kvartal med både politisk og administrativ ledelse i kommunen, med formål å få status og kunne påvirke arbeidet med området veger i arealplanen.

Medlemmene i vegforeningen har tidligere med stort flertall gått inn for å få etablert  vinterbrøyting av vegene i Vardamorkje.  Høsten 2023 ble saken behandlet i Sel kommunestyre 2 ganger, og begge gangene gikk kommunen inn for å gi dispensasjon fra et eldre forbud i reguleringsplanen for Vardamorkje hvor det var vedtatt at vegene inn i Vardamorkje ikke skal vinterbrøytes.  Saken endte opp hos 2 statsforvaltere som begge konkluderte med at de opphevet dispensasjonsvedtaket i Sel kommune.  Fra statsforvalternes side ble det påpekt at en oppheving av forbudet mot vinterbrøyting ikke burde skje via et dispensasjonsvedtak, og at dette burde behandles i den kommende rulleringen av arealplanen samt at saken må grundig konsekvensutredes i forbindelse med en slik rullering.

Vi påpekte disse elementene i ovennevnte møte med Sel kommune, og vi ga videre uttrykk for at våre medlemmer, i den desidert største vegforeningen på Høvringen, er utålmodige for å kunne få et endelig opphevingsvedtak av det gamle forbudet.  Vi inviterte kommunen til å samarbeide med vegforeningen i denne saken slik at vi i fellesskap kunne få frem et positivt vedtak.
Ordføreren bemerket at Vardamorkje fremstår som et område med høykvalitetshytter, og hun kunne ikke forstå at det derfor skulle være et forbud mot vinterbrøyting i området.  Kommunen ønsker å fremstå som attraktiv for hyttebygging, til tross for en del restriktive tiltak, og ved å opprettholde et forbud mot vinterbrøyting så vil andre kommuner bli foretrukket av fremtidige hytteinteressenter.

Kommunen er forsinket med utarbeidelsen av arealplanen på de 4 omtalte punktene som nå revideres.  Kommunedirektøren fortalte at endelig utarbeidet plan vil foreligge oppunder jul 2024.  Denne planen skal så legges ut til offentlig høring, som vil ta minimum 6 uker.  Det er også mulig at planen må ut på totalt 2 høringsrunder.  Planen som vil bli lagt ut til høring vil allerede være ferdig "sparret" mot offentlige myndigheter, slik som blant annet statsforvalteren. Endelig vedtatt arealplan vil følgelig kunne forventes først over sommeren 2025.

Kommunen anmodet styret om å sende inn et notat i forbindelse med revideringen av arealplanen der vi nok en gang bemerker fordelene ved å kunne vinterbrøyte i Vardamorkje, for eksempel viktigheten av at nødetatene kan kjøre helt frem til hytta året rundt. Det er også viktig å påpeke historiske elementer som viser hvorfor forbudet mot vinterbrøyting i sin tid ble vedtatt, i den grad dette er mulig.

Styret inviterer derfor medlemmene i vegforeningen til å komme med innspill til elementer som bør være med i et slik notat til Sel kommune, der de positive sidene ved vinterbrøyting blir fremhevet.  Vi skal sende notatet til kommunen innen utgangen av juni måned, og vi anmoder derfor om å få tilbakespill fra medlemmene innen torsdag 27.06.
Vennligst benytt mail til styrets leder CC Mathiesen :  ccm.teknisk@gmail.com

 

21.05.2024 : Hovedvegene i Vardamorkje er nå åpnet for alle typer kjøretøy

Styret anmoder alle om hensynsfull kjøring i sakte til moderat fart !

 

08.05.2024 : Hovedvegene i Vardamorkje er nå åpnet for personbiler

Tyngre kjøretøy kan ikke kjøre på disse vegene før over pinse.  Det vil bli gitt egen klarmelding for disse her på hjemmesiden.

 

07.05.2024 : Hovedvegene i Vardamorkje - beregnet åpning i morgen ettermiddag for personbiler

Tilbakemeldinger til styret tilsier at vi satser på å åpne vegene for personbiler i morgen ettermiddag, onsdag 08.05.
Tyngre kjøretøy kan ikke kjøre på disse vegene før over pinse.  Det vil bli gitt egen klarmelding for disse her på hjemmesiden.

 

29.04.2024 : Tidlig"brøyting" av vegene i Vardamorkje våren 2024 - ny fortsettelse

Det meldes i kveld fra Roy som har brøytet vegene i Vardamorkje at hans del av jobben nå er ferdig.  Styreansvarlig for teknisk vedlikehold har også inspisert deler av veganlegget nå i kveld.  Han melder om at vegene er bløte, telen har forsvunnet fra øvre veglag og det er fra nå av og utover ekstremt viktig at vegen kan tørke opp, og også tørke nede i veglegemet.  Dersom man nå kjører på vegene så vil disse bli ødelagt med ekstra kostnader i vegvedlikehold.  Vi vet ikke når vi kan beregne vegåpning for vanlige biler (IKKE tungtrafikk), men det er mulig at vi kan få til dette opp mot Kristi Himmelfartsdag i neste uke.  Vi vil gi nærmere tilbakemelding om dette over fk. helg.

Ved vegbefaringen i kveld fant vi at bukken som stenger vegen var veltet ut i en grøft ved Øigardseter, og det var også ferske bilspor innover.
Vi gjentar nok en gang :  DET SKAL OVERHODET IKKE KJØRES INN I VARDAMORKJE UTE VED ØIGARDSETER !!
Alle som har noe å gjøre i Vardamorkje VET at vegene er stengt av styret, og at det kun er styret som har fullmakt til å åpne vegene.
For alles beste .....vær vennlig og respekter forbudet og ikke kjør inn på vegene i Vardamorkje.

Styret vil fjerne bukken som sperrer vegen når det er klart for motorkjørsel, og samtidig vil vi varsle om dette her på hjemmesiden.

 

20.04.2024 : Tidlig"brøyting" av vegene i Vardamorkje våren 2024 - fortsatt

Onsdag ettermiddag 17.04. ble Vardamorkvegen frest fra brua og frem til parkeringsplassen på Grindstuguteigen.  Deler av Juvsholsetervegen ble tilsvarende frest frem til ca. avkjøring for Åemillom.  På grunn av mye snø ble det ikke frest videre oppover Juvsholsetervegen og heller ikke Ljosmyrvegen ble frest.  Ifølge Roy M., som utfører fresingen, så må disse strekningene avventes noe før ytterligere fresing kan skje.
Det ble frest helt ned til islaget som er under snøen, og resten av "arbeidet" må sol og vind gjøre.
Det er imidlertid veldig fint å gå på bena på de freste vegene nå, selv om det er glatt flere steder, og så får vi håpe at vårsola gjør sitt til at vi kan få bare og tørre veger om ikke alt for lenge.  Det er imidlertid ned mot -10 grader om natta så våren har ikke inntatt Vardamorkje riktig ennå.  

 

16.04.2024 : Tidlig"brøyting" av vegene i Vardamorkje våren 2024

På søndag 14.04. ble det vurdert å starte tidlig"brøyting" av vegene nord for brua i Vardamorkje.  Det ble imidlertid konkludert med at det er for mye og hard snø til at dette var hensiktsmessig.  Det vil bli gjort et nytt forsøk på å starte dette arbeidet f.k. helg.

Vegen fra Øigardseter og frem til brua skulle bli tidlig"brøytet" den 14.04. og vi har ikke mottatt noen melding om at dette arbeidet ble forsinket.  Denne vegstrekningen er imidlertid fortsatt stengt for all trafikk.

Vi vil gi mer informasjon så snart vi har noe å melde.

 

12.04.2024 : Referat fra ordinært årsmøte i påsken 2024

Takk for et godt årsmøte, med en engasjert forsamling, som ble avholdt onsdag 27.03.2024 i Fjoset ved Øigardseter.

Årsmøtet vedtok enstemmig at vegavgiftene for 2024 skulle være tilsvarende som i 2023.
Årsavgiftene for 2024 finner dere under fliken Informasjon og deretter Årsavgifter.

LINK til referat fra årsmøtet i påsken 2024

 

21.03.2024 : Innkalling til ordinært årsmøte i 2024 samt revidert regnskap 2023 og 2 budsjettforslag 2024

Vi har lagt ut innkalling til ordinært årsmøte i 2024 og tilhørende årsberetning fra styret i 2023.

LINK til innkalling ordinært årsmøte i 2024 og årsberetning fra styret i 2023.

Vi har lagt ut revidert regnskap 2023.
Se link under flikene Informasjon og deretter Regnskaper.

Vi har lagt ut 2 alternative budsjettforslag for 2024.
Se link under flikene Informasjon og deretter Budsjetter.

 

20.03.2024 : 2 nye referater fra styremøter er lagt ut under Informasjon / Styremøter 

Vi har lagt ut referater fra styremøtene 13. juli 2023 og 7. mars 2024.  Se linker under flikene Informasjon og deretter Styremøter.

  

12.12.2023 : Vi stenger nå vegene i Vardamorkje for all biltrafikk !

Styrets leder kjørte i dag ettermiddag nesten opp til Juvsholseter i en bil med firehjulstrekk samt høye hjul med piggdekk.  Det var ikke forsvarlig å kjøre lenger, og bilen ble snudd og parkert utenfor Vardamorkje.  Det er nå så mye snø og vanskelige forhold at vegene ikke lenger er tilrådelige for biltrafikk.  Styret  meddeler følgelig at vegene nå stenges for all biltrafikk for inneværende sesong.

 

12.12.2023 : Bruk av "hovedvegene" i Vardamorkje til maskinkjørte skiløyper med tråkkemaskin.

Styrets leder fikk lørdag ettermiddag 9.12.23 følgende mail fra lederen i Høvringen sti og løypelag ;

"Etter at den beklagelie beslutningen er tatt at dere ikke får lov til å vinterbrøyte veiene deres, har vi blitt kontaktet flere om at vi bør preparere Vardamorkveien for at hytte folk kan gå inn til hyttene sine. Vi kommer til å preparere den nye traseen uavhengig av beslutningen, men hvis veilaget er enig kan vi kjøre i veien med tråkkemaskinen ved ferier og helger. Ser fram til svar."

Allerede lørdag kveld ble det øvrige styret i veglaget kontaktet og forelagt spørsmålet fra løypelaget.
Et enstemmig styre var enig om at vi ikke gir aksept til slik løypekjøring med tråkkemaskinen, og løypelaget ble meddelt styrets beslutning som følger søndag middag 10.12.23 :

"Styret diskuterte saken konkret i går kveld via telefon.
Styret vil ikke at det skal kjøres løyper med løypemaskin på de "gamle" vegtrasene.i Vardamorkje.

 
Både vegforeningen, det tidligere løypelaget samt utmarkslaget på Høvringen har i mange år kjempet for å få fjernet løypene fra vegene I Vardamorkje.
Arbeidet for å få fjernet passusen om at det ikke skal brøytes i Vardamorkje fortsetter inn mot Sel kommune, selv om statsforvalterembetet sa nei i første omgang, og det er allerede tillyst møte med kommunen i Q1 2024 for å drøfte det videre arbeidet i så måte.
 
Veglaget tilstreber også å kunne åpne vegene for sommertrafikk så tidlig som mulig hver vår.  Vi "tidligskraper" / freser vekk snø for å komme så nært gruslaget som mulig i denne operasjonen.  Tidligere traff vi på tykk is under det øverste snølaget, som følge av tyngden fra løypemaskinen gjennom en lang vinter.  Dette medførte lengre tining, større slitasje på brøyteutstyret, mer bruk av tid og totalt sett høyere kostnad for vegforeningen for å kunne få vegene klargjort for opptørking før vi kunne slippe løs biltrafikken om våren.

Ved at det nå, etter at skiløypene er lagt om og fjernet fra vegene, kun kjøres snøscootere på disse vegene, så forenkler det nevnte prosess og kostnad vesentlig for vegforeningen.  Dette erfarte vi våren -23.  Styret har også i går kveld diskutert og fått ovennevnte bekreftet med vedkommende som utfører denne operasjonen for vegforeningen hver vår,
 
I fjor vinter så kjørte snøscooterne på vegene i Vardamorkje, og det ble følgelig helt greit å gå både på ski samt på beina langs disse vegene.  Styret har ikke noe imot at det kjøres snøscootertransport på vegene og vi anser dermed "problemet" som løst for de som har behov for å kunne komme nærmere hytta ved å bruke vegene.
 
Et annet viktig element som også må nevnes i samme forbindelse er at ved omleggingen av løypene så ble bakken ned mot brua fra vest vesentlig mindre farlig og mye mer oversiktlig, enn når man kom ned vegen på ski i maskinkjørte spor, og ofte i stor fart.  Dette siste argumentet har både Sel kommune og også statsforvalterembetet stor forståelse for, og de påpekte også nettopp dette under vår felles befaring den 19.10.23."
 
Senere på søndagen mottok vi svar fra løypelaget om at de vil forholde seg til styrets beslutning, og ikke bruke tråkkemaskinen på "hovedvegene" i Vardamorkje.
 

01.12.2023 : Vinterbrøyting i Vardamorkje.

For et par dager siden hadde styrets leder telefonisk kontakt med Eldri Siem som er ordfører i Sel kommune.  I etterkant av dette har også styret diskutert vedtaket fra statsforvalteren samt hva som nå bør skje videre vedr. vinterbrøyting i Vardamorkje.
Vi kan dessverre ikke gjøre noe med det vedtaket som er fattet av settestatsforvalteren i Oslo og Viken, et vedtak som er referert nedenfor.
Politikerne i Sel er fortvilt over at sjølråderetten er satt til side og at Sel kommunestyre er blitt "overkjørt" i denne saken.
Svært mye arbeid er nedlagt fra mange hold, og i løpet av flere år, og det er deprimerende at en slik liten sak skal volde så mye bry at det ikke kan la seg gjøre å få etablert vinterbrøyting i Vardamorkje, på lik linje med resten av vegene på Høvringen, samt i en rekke andre nabokommuner som grenser inn mot Rondane.  Det er tydelig at statsforvalterembetet henger seg mer opp i formkravene i en slik dispensasjonssøknad enn realiteten bak at reguleringsplanen er 25 år og burde vært revidert for 10-15 år siden; - det er i en slik situasjon at det er fornuftig å benytte dispensasjonsordninger for ikke å "bli hengende igjen" med for gamle og utdaterte vedtak ytterligere fremover i tid !
Svaret fra statsforvalteren inneholdt imidlertid en del interessant informasjon som det er verdt å bite seg merke i, og som må tas med i den videre behandling for å kunne få til permanent vinterbrøyting i Vardamorkje på sikt.

Arealdelen av reguleringsplanen for bl.a. Vardamorkje og Høvringen skal revideres, etter at dette ble besluttet i kommunestyret så tidlig som i januar 2020.  Dette arbeidet er igangsatt, dog vesentlig forsinket, og under Sel kommunestyres møte 02.05.2023 ble det opplyst fra administrasjonen at dette arbeidet skal være ferdig sommeren 2024.  Basert på fremdriften høsten i 2023 kan det imidlertid se ut som at man må påregne ytterligere forsinkelser i dette arbeidet (!!) og en endelig ferdigstillelse kan muligens påregnes i løpet av 2025.

Villrein er et element som skal tillegges stor vekt i de kommunene som grenser inn mot bl.a. Rondane, som er et av flere områder som er "rødmerket" hva gjelder villrein.  Statsforvalteren i Innlandet fikk for 1 år siden i oppdrag fra Miljødirektoratet å utarbeide forslag til tiltak for å bedre forholdene for villreinen i Rondane.  Utkastet til tiltaksplan var bestilt til i dag 01.12.2023, og ble levert fra statsforvalteren i går 30.11.2023.  Miljødirektoratet vil sammenfatte tiltakene for de forskjellige villreinområdene og dette skal så danne grunnlag for en Stortingsmelding som vil komme i løpet av 2024. Dere kan finne tilrådningen fra både statsforvalteren og prosjektgruppa i Innlandet i nedenstående link ;

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/tiltaksplaner-for-villrein---hvordan-bedre-forholdene-for-villreinen-i-rondane/tilradning-om-tiltak-for-villrein-i-rondane

I forbindelse med revisjonen av reguleringsplanen for Vardamorkje og Høvringen vil det for Sel kommune være nødvendig å se på nevnte forslag til tiltaksplan for villrein.  Utkastet til tiltak inneholder en del elementer som muligens vil virke drastiske og som enhver kommune som grenser inn til et villreinområde må ta hensyn til.  Dette kan også berøre hytteområder som finnes på og rundt Høvringen.

Styret i vegforeningen har annonsert overfor ordføreren i Sel kommune at vi gjerne vil ha et møte med ordfører og administrasjonen en gang i løpet av Q1 2024, og når det er kommet mer "kjøtt på beinet" vedr. nevnte tiltaksplan.  Styret ønsker å medvirke til at revisjonen av planverket i kommunen kan fjerne passusen om "at vegene inn i Vardamorkje ikke skal brøytes", noe kommuneledelsen flere ganger har gitt klare signaler om skal skje.

Imidlertid må vi forholde oss til at inntil denne bestemmelsen i reguleringsplanen er fjernet så kan vi ikke brøyte vegene i Vardamorkje.

 

28.11.2023 : Vedtak i klagesak fra statsforvalteren i Oslo og Viken

Les hele vedtaket her

 

28.11.2023 : Vedtak i klagesak fra statsforvalteren i Oslo og Viken; - Sel kommunes vedtak om å akseptere vinterbrøyting i Vardamorkje, basert på dispensasjon fra reguleringsplanen, er opphevet og anken fra statsforvalteren i Innlandet om å nekte vinbterbrøyting tas til følge. 

Vi har i dag, og med stor skuffelse, mottatt mail fra statsforvalteren i Oslo og Viken hvor ovennevnte vedtak er fattet med dato 28.11.2023.

Ordfører i Sel kommune Eldri Siem uttrykker : "Trist lesing!  Svært skuffende!  Eg stiller spørsmål ved om kva skal vi med lokaldemokratiet og folkevalte kommunestyre?"  Vi har også fått andre tilsvarende reaksjoner fra folkevalgte kommunestyremedlemmer i Sel.

Styret vil om kort tid legge ut her på hjemmesiden hele vedtaket fra statsforvalteren slik at dere kan få lese hva statsforvalteren har begrunnet vedtaket med.  I tillegg vil vi søke å se fremover på hvilke muligheter som foreligger for å kunne etablere permanent vinterbrøyting i Vardamorkje.

Det blir med andre ord ingen vinterbrøyting i Vardamorkje ...... denne vinteren !

 

27.11.2023 : Kontakt med statsforvalteren i Oslo og Viken; - fortsatt ikke noe svar vedr. vinterbrøyting i Vardamorkje. 

Saken er egentlig en sak mellom settestatsforvelateren og Sel kommune, basert på at statsforvelsteren i Innlandet har anket Sel kommunestyres vedtak om å akseptere vinterbrøyting i Vardamorkje.  Styrets leder har følgelig vært i kontakt med Sel kommune v/ ordføreren for å avklare om det var greit at vi tok direkte kontakt med settestatsforvalteren i Oslo og Viken.
Saksbehandleren i Oslo og Viken meddelte følgende til styrets leder via telefon i dag :
Hun håpet at vedtaket kan bli sendt ut i løpet av inneværende uke, men dette kunne hun ikke garantere.  Men som hun sa så er det nå like før, "og garantert før jul" (??).....  Det er imidlertid ikke hun som skal fatte vedtaket; - siden dette er en settesak for statsforvalteren så må saken gjennom flere ledd, iflg. henne.  Men hun gjentok at hun håpet på at vedtaket går ut i denne uken.
Vi må følgelig bare vente, men vi håper og tror nå at det ikke blir så lenge til vi vet hva man har besluttet i denne saken.
Statsforvalteren vil sende oss vedtaket via Altinn parallelt med at Sel kommune får svar.

 

20.10.2023 : Gjennomført befaring i Vardamorkje vedr. brøytesaken torsdag 19.10. 

I går ble det vært befaring i Vardamorkje vedr. vegforeningens søknad om vinterbrøyting.

I sommer ble styret i vegforeningen enige om å anmode Sel kommune om bistand til å få avholdt en befaring i Vardamorkje.  Sel kommune har to ganger fattet vedtak om å godkjenne søknaden om å vinterbrøyte i Vardamorkje.  De positive vedtakene er påklaget av statsforvalteren i Innlandet samt av villreinnemda for Rondane og Sølnkletten.  Sistnevnte påklaget vedtaket med basis i at villreinstammen i Rondane er rødmerket som nær truet på grunn av bestandsnedgang, og at vinterbrøyting i Vardamorkje vil medføre større aktivitet inn mot og i dette villreinområdet.  Statsforvalteren har primært påklaget vedtaket med basis i at man mener at vinterbrøyting ikke skal skje via en dispensasjonsbehandling, men evt. via en revidering av arealdelen i reguleringsplanen som ifølge Sel kommune skal skje sommeren 2024.  I tillegg er også statsforvalteren i Innlandet bekymret for villreinstammen, på lik linje med villreinnemda.

Som følge av at statsforvalteren i Innlandet ikke kan avgjøre sin egen klage ble det oppnevnt en settestatsforvalter fra departementet, og Oslo og Viken ble utpekt til å avgjøre dette spørsmålet.

Ordføreren i Sel inviterte så settestatsforvalteren i Oslo og Viken til en slik befaring, og møtedato ble satt til i går.

De som var til stede under befaringen i går var to personer fra settestatsforvalteren i Oslo og Viken, to personer fra stasforvalteren i Innlandet (klager), ordfører Eldri Siem samt to personer fra teknisk etat i Sel kommune (innklaget), Knut Ulen på vegne av kommunen for å fortelle om løypeomleggingen samt styrets leder i vegforeningen CC Mathiesen.  Det møtte ingen fra villreinnemda (klager).

Det var oppmøte ved butikken på Høvringen kl 14.30.  De fremmøtte ble der orientert om Høvringen og hyttebebyggelsen, alle omkringliggende brøytede veger på Høvringen, inn til Putten og delvis inn til Smuksjøseter.  Videre viste vi fjellområdene hvor det skjer reinkalving i mai måned, ferdsel i fjellet om vinteren, både på oppkjørte løyper og med egenbrøytede spor, området Vardamorkjes beliggenhet på Høvringen samt i forhold til reinens beite- og kalvingsområder.

Turen gikk deretter inn til Vardamorkje med første stopp i krysset der vi tar av inn til Ljosmyrvegen.  Her ble det forklart hvordan løypene var blitt lagt om og at det nå var vesentlig mindre fart når man skulle starte på bakken ned mot brua.  Det har også blitt hugget ennå flere trær i dette området slik at man nå har utrolig god sikt helt bort til Øygardseter fra dette punktet.  Løypeomleggingen ble forklart i detalj med presentasjon av kart av nye løyper samtidig som det også ble overlevert A3-kart med forklaring av fargemerkede «hovedveger» i Vardamorkje.  Bakgrunnen for at brøyteforbudet ble tatt inn i planverket ble forklart, som følge av at næringslivet på Høvringen ønsket løypene på veg i sin tid.  Når løypene nå er blitt lagt om, og med godt fornøyde brukere i så måte, så vil det være mulig å fjerne denne passusen i reguleringsplanen.

Vi kjørte deretter de tre «hovedvegene» i Vardamorkje, og forklarte undervegs bl.a. muligheter for parkering på Eglumseter for hyttene på Åemillom, og at det ikke skal være ferdsel med bil inn i området annet enn for de som har hytter i Vardamorkje/setereiere/ øvrige grunneiere.  Dette kan evt. ordnes via vinterbom dersom dette blir nødvendig.  Vi forklarte at vegene er stengt om våren for opptørking, og at dette skjer i tiden da det foregår reinkalving.  Det var mange spørsmål som ble diskutert undervegs og som var relevante for driften av vegforeningen samt vinterbrøyting.

Etter befaringen som varte i ca to timer takket de tilreisende deltagerne for en vel gjennomført orientering og de ga uttrykk for at de fornøyd med at de var blitt invitert til å foreta en slik befaring, som de mente var verdifull for å kunne avgjøre saken.  Befaringen ble gjennomført i en rolig og god tone og hvor det ble orientert på en nøktern og korrekt måte.

Det ble undervegs i befaringen gitt klare signaler fra ordføreren om at Sel kommune støtter vegforeningen i arbeidet med å få til vinterbrøyting.  Ordføreren, Knut Ulen og CC hadde et møte uken før befaringen der vi gjennomgikk hva som skulle skje under befaringen, slik at vi skulle være best mulig forberedt til møtet i går.  Styret retter stor takk til ordføreren for hennes positive medvirkning til å få løst brøytesaken, slik som styret har lagt opp til.

CC spurte til slutt om når vi kan forvente å få en avklaring i saken.  «Innen noen få uker» ble det svart fra saksbehandleren i Oslo og Viken, og så ble det presisert fra vedkommendes leder : «dog ganske snart».

Styret har ikke tidligere orientert via hjemmesiden om planene for en slik befaring.  Dette er gjort helt bevisst for at vi ikke ønsket at det kunne bli «lagt kjepper i hjulene» for en slik befaring, som styret mener kan være avgjørende for et positivt utfall for vinterbrøyting i Vardamorkje.

Så snart vi mottar relevant informasjon i saken vil vi orientere om dette på hjemmesiden.

 

01.09.2023 : Brøytesaken skal avgjøres av settestatsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren i Innlandet kan ikke behandle sin egen klage og dermed overlates saken til en settestatsforvalter, som i dette tilfellet vil være statsforvalteren i Oslo og Viken.  Papirene skulle vært oversendt til ny statsforvalter i juli måned, men vi har i brev fra statsforvalteren i innlandet blitt informert om at man hadde rotet med oversendelsen slik at disse papirene først ble oversendt til statsforvalteren i innlandet 14.08.23.  Det må følgelig påregnes en viss forsinkelse i behandlingen som følge av dette.

Vegstyret har vært i forbindelse med ledelsen i Sel kommune, som foreløpig har opprettet kontakt med settestatsforvalteren i Oslo og Viken ang. brøytesaken.  Det er mulig at vegstyret også vil bli involvert sammen med kommunen i det videre forløp.  Vegstyret anmoder medlemmene i vegforeningen om at evt. kontakt med settestatsforvalteren i Oslo og Viken overlates til vegstyret.  Så snart vi har noe nytt og konkret å meddele vil vi informere om dette her på hjemmesiden.

 

04.07.2023 : Statsforvalteren i Innlandet ber i brev av 03.07.2023 Kommunal- og distriktsdepartementet om å oppnevne en settestatsforvalter i brøytesaken.

Vi har i morges via altinn blitt meddelt at Statsforvalteren i Innlandet ber Kommunal- og distriksdepartementet om å oppnevne en settestatsforvalter som skal avgjøre brøytesaken.  Dette skyldes at som klager i saken overfor Sel kommune så kan ikke Statsforvalteren i Innlandet behandle sin egen klagesak.
Styret har for en tid tilbake vært i kontakt med Sel kommune, som ville be om et møte med Statsforvalteren i Innlandet.  Vi har imidlertid ikke fått noe tilbakemelding fra ordføreren i Sel kommune angående et slik møte.  Saken er nå oversendt til departementet som skal finne en ny statsforvalter som skal se på denne saken.  Foreløpig avventer vi beskjed om hvilken settestatsforvalter som vil bli valgt.

21.06.2023 : Det sendes nå ut faktura for sommerveg for 2023.

Kasserer Jan Erling Eilefstad holder nå på med utsendelse av faktura for sommerveg for 2023.
Dersom noen oppdager feil eller mangler angående sin faktura så anmodes dere om å ta kontakt med han via mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller via mob.tlf. : 95 17 04 42.
Frist for innbetaling er satt til 30.06.2023, i henhold til vedtektenes § 5.
Evt. deltagelse i vinterbrøyting er betinget av at sommerveg er betalt innen 30.06, også i henhold til § 5.

De som vi ikke har fått mailadresser fra vil få faktura tilsendt via post til sin hjemmeadresse, inkl. et administrasjonsgebyr.

 

19.06.2023 : Sel kommunestyre har i kveld behandlet brøytesaken for 2. gang.

Kommunestyret i Sel behandlet brøytesaken i Vardamorkje for 2. gang i kveld.
Resultatet ble som følger ;

Med 16 mot 8 stemmer ble settekommunedirektørens forslag nr. 1 (= ikke tatt klagene til følge + oppsettende virkning) vedtatt.
  De 8 stemte for settekommunedirektørens forslag nr 2 (= ta klagene til følge og utsette endelig avgjørelse om brøyting inntil arealplanen         
  ferdigstilles.
• I vedtaket ble det lagt inn ekstra tekst i punkt 2. Teksten ble fremmet av ordføren og hennes forslag som ble vedtatt gjengis nedenfor ;

"PS 2023/34, Klagesak -brøyting i Vardamorkje

Forslag 1 til vedtak – punkt 1, 3 og 4 slik som forslag frå settekommunedirektøren.
Forslag til nytt punkt 2:
2. Kommunestyret mener det er klart at fordelene med å gi dispensasjon for brøyting klart
overstiger ulempene. Kommunestyret nevner særlig følgende moment:
- bakteppe for kommunestyret sitt vedtak den 20.06.2016, jfr. sak kommuneplanens
arealdel, om at veien i Vardamorkje ikke skulle vinterbrøytes var behovet for og ønske om
skiløyper på veien. Grunneiere m.fl. har nå jobbet 5-6 år med å få lagt om skiløypa. Det er nå
etablert omforent og godkjent skiløypetrasè i Vardamorkje til erstatning for skiløypa på
veien.
- de fleste veiene på Høvringen blir vinterbrøytet.
- veien i Vardamorkje går i skogen/skogsområde dvs. ikke i snaufjell.
- det er andre veier som alt blir brøytet og som ligger nærmere område for villrein enn veien
i Vardamorkje.
- i forhold til økt ferdsel inn til villreinområde kan brøyting av veien øke ferdselen/bruken av
hyttene i noen vintermåneder fra jul til påske. Ellers i året er det bilvei til alle eiendommene.
Når det gjelder frykten for økt ferdsel i fjellet og inn til villreinområde, vil den eventuelt økte
ferdselen i all hovedsak foregå langs gode, etablerte skiløyper (kanaliserende tiltak).
- at hyttene/eiendommene i Vardamorkje har adkomst hele året kan gi næringsmessige
fordeler.
- kjøring i Vardamorkje vil kun være inn til fritidseiendommene/eiendommene, og det er ikke
planlagt parkeringsplass i enden av veien.
- en periode om våren i kalvingstida for villrein er veien stengt, dette for å tørke opp veien
etter vinteren/snøsmelting.
- fordel med brøyting av veien også med tanke på beredskap (blålysetatene).
Etter en samlet vurdering er det ikke påregnelig med økt ferdsel inn mot villreinområde av
en slik omfang og karakter at en går imot søknaden om dispensasjon."

Sel kommune har med dette gitt et sterkt signal om at de står ved sitt første vedtak av 02.05.2023 om å tillate vinterbrøyting i Vardamorkje.  Ordfører Eldri Siem har også i klare ordelag gitt uttrykk for at hun ikke vil vike i sitt JA-standpunkt til vinterbrøyting.
Saken er gitt såkalt oppsettende virkning, dvs. det kan ikke vinterbrøytes før det er fattet et endelig vedtak av Statsforvalteren i Innlandet.

Vi vil kontakte kontakte Sel kommune for å få skissert det videre saksforløpet, inkl. en tidsmessig horisont, slik kommunen ser dette.  Vi vil også sjekke om det er noe mer vi som hytteeiere kan gjøre inn mot Statsforvalteren.  Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart dette foreligger.

 

15.06.2023 : Vi har nå hatt en gjennomgang på alle tlf.nr. og mailadresser i vegforeningen.

Vi har nå vært gjennom alle medlemmenes adresser, mobilnummer og dermed fått mailadresser til så og si alle.
Det er kun noen få som ikke har mail og som vil få en manuell faktura via posten.  Slik manuelle poster vil bli belastet med et administrativt gebyr som følge av merarbeidet dette skaper for kassereren.  De som får faktura via mail vil ikke ble belastet med et slik gebyr.

Det har vært et svært stort arbeid å få inn mailadressene samt sjekke de som vi har fra før.  Vi mangler en håndfull som enten ikke svarer på sms-forespørsel, og som vi slik ikke klarer å komme i kontakt med, men vi fortsetter å purre og søke å finne tak i disse få etternølerne,  Det har gått med utallige timer til dette arbeidet, og det vil være enormt viktig fremover at styrets leder blir holdt løpende orientert om evt. endringer i adresse, mobilnummer samt mailadresse.  Dersom dette ikke gjøres fra alles side så er det en stor risiko for at styrehonoraret må økes vesentlig........(smiler....).
Men takk til alle dere som har bidratt her, både med hyggelig mailer, sms'er og telefonsamtaler.  Medlemsmassen består av en flott gjeng !!

 

15.06.2023 : Så søknad om vinterbrøyting og godkjennelse av dette fra myndighetene.

Saken var som kjent oppe i Sel kommunestyre og ble godkjent med et greit flertall 02.05.23.  Det var gitt en klagefrist på 3 uker, som så ble noe utvidet etter anmodning fra Statsforvalteren i Innlandet.  Vi hadde vel en anelse om at noen myndigheter ville vurdere å anke vedtaket, men vi valgte ikke å si noe om dette på hjemmesiden i påvente av at en evt. klage ville foreligge.  Både villreinnemda samt Statsforvalteren har anket kommunenes positive vedtak, og primært med begrunnelse i forholdet til villreinstammen i Rondane.  Denne villreinstammen anses å være svært utsatt og Rondane er merket "rødt" i så måte fra statsmyndighetene.  Vi har fått en god del reaksjoner fra medlemmer som synes at dette er svært sært, og sterkt beklagelig, særlig når vi ser på beliggenheten til Vardamorkje i forhold til mange andre veger både på Dovre, Høvringen og Mysuseter  og som ligger mye nærmere villreinområdet i forhold til Vardamorkje.  Vi kan si mye mer om dette temaet, men  vi nøyer oss med å si at det er svært skuffende at lokalkunnskap og -demokrati tydeligvis ønskes satt til side av andre myndigheter utenfor Sel kommune.
Ingen privatpersoner har klaget på vedtaket, og styret er svært tilfreds med at man følgelig har valgt å være lojale mot foreningens demokratiske vedtak som ble fattet på årsmøtet i 2022.

Styrets leder har vært i kontakt med Sel kommune angående det som nå skjer videre.  En mulig klage var fra Sel kommunes side "forutsett" slik at man allerede før 02.05. hadde lagt en tidsplan for det videre forløp.

Saken skal på nytt opp i Sel kommunestyre allerede nå på mandag 19.06.  Vi håper og tror at kommunestyret opprettholder sitt vedtak med samme stemmetall som ved avstemmingen den 02.05.  Dette begrunnes med at ordføreren har gått ut i pressen og meddelt at hun, og vi håper på hele SP, ikke vil endre standpunkt i saken.  Kontakten med Sel kommune var med settekommunedirektør Janke Rasmussen, som har oversendt hele forslaget til vedtak og argumentasjon i saken.  Det går tydelig frem av dette dokumentet at kommunen opprettholder sitt standpunkt og tilbakeviser argumentet fra de som har klaget på vedtaket.

Kommunen har også mottatt et 2 siders notat fra styrets leder i løypelaget på Mysuseter, hvor han faktisk klager på klagernes innsendte klage.  Han viser til en større hytteundersøkelse gjennomført i 2019 og tilbakeviser via denne dokumentasjonen argumentene fra klagernes side.  Vi oppfatter det slik at Sel kommune fant dette dokumentet svært interessant og at dette muligens vil bli brukt for å tilbakevise en del av argumentene som ble fremsatt fra klagernes side.  Styret setter også stor pris på å få støtte fra uventet hold lenger syd i fjellheimen, og vi anser dette dokumentet for å være av stor verdi for vår brøytesak.

Sel kommune har to alternative forslag å ta stilling til den 19.06. :

1) Man tilbakeviser klagene og står på tidligere vedtak fra 02.05.23

2) Man utsetter behandlingen av brøytesaken til arealplanen i Sel kommune skal behandles på nytt, tidligst sommeren 2024.

'Gitt at Sel kommune velger alternativ 1), noe vi håper og tror, så vil saken bli oversendt på nytt til Statsforvalteren, for endelig behandling.  Nå er det slik at Statsforvalteren ikke kan behandle sin egen klage, og det vil derfor være mulig at det blir oppnevnt en settestatsforvalter som skal se på saken (andre enn Innlandet).  Dersom klagen avvises her vil vi med stor sannsynlighet kunne brøyte i Vardamorkje til vinteren.
Dersom klagen tas til følge så kan vegforeningen klage på dette vedtaket.  Hvordan et slik saksforløp vil arte seg kjenner vi pt. ikke til i detalj, og dette må vi følgelig komme tilbake til.

Et positivt vedtak fra Sel kommune på fk. mandag 19.06. vil sannsynligvis bli gitt "oppsettende virkning", dvs. at vi ikke kan få løyve til å brøyte før det foreligger et endelig vedtak fra en Statsforvalter.

Foreløpig må vi vente å se på hva som skjer på fk. mandag.  Vi krysser fingrene og håper at det positive vedtaket blir opprettholdt i Sel kommunestyre.  Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi har fått vite hva som skjedde på møtet fk. mandag.

 

20.05.2023 : Vi oppdaterer nå vårt regnskapssystem og så og si alle medlemmer blir, via SMS fra styrets leder CC Mathiesen, bedt om å sende inn sin korrekte mailadresse.

I løpet av noen dager så vil alle motta en SMS fra CC Mathiesen der dere blir anmodet om snarest å svare på SMSen, evt. bruke mail dersom man ikke vil sende dette på SMS, slik at vegforeningen får en korrekt oppdatert mailadresse som vi kan benytte ved fakturering.  (Vi har en del mailadresser som vi vet er korrekte, og disse vil ikke bli kontaktet via SMS).

Så snart dere får en slik SMS så anmoder vi om at dere besvarer denne så hurtig som mulig.

 

15.05.2023 : Vi åpner nå vegene i Vardamorkje for personbiler !

Siste bulletin fra vår alltid velvillige Roy Midtli tilsier tørre og fine "hovedveger" over alt i Vardamorkje.  Vi kan følgelig meddele at vi fra i kveld åpner vegene for personbiler

Når det gjelder tyngre kjøretøy enn vanlige personbiler, så vil vi åpne for slik trafikk fra og med 1. juni.

 

12.05.2023 : Status vegåpning i Vardamorkje.

I går kveld ble det meldt at vegene tørker fint.
Det bør være mulig å åpne vegene for ordinær personbiltrafikk tirsdag 16. mai om ettermiddagen.  Dette forutsetter at prosessen med god tørke fortsetter i løpet av kommende helg.
Ljosmyrvegen er fortsatt noe bløt slik vi er foreløpig noe usikre på denne strekningen, men krysser fingrene for at det blir greit også her til den 16. mai.

Når det gjelder tyngre kjøretøy enn vanlige personbiler, så setter vi en foreløpig åpningsdato til 1, juni.

 

10.05.2023 : Alle vegene i Vardamorkje er nå "tidligbrøytet".

I går kveld ble det meddelt at alle vegene i Vardamorkje var blitt ferdig brøytet (også Weidemannvegen, som ikke er del del av "hovedvegene" i Vardamorkje).  De siste dagene har det vært sterk snøsmelting i området, slik at det har blitt enklere å få utført siste del av arbeidet med brøytingen.

Nå må vi håpe på fortsatt mildvær og sol, slik at vegene kan tørke skikkelig før vi setter på trafikk.  Værutsiktene fremover ser ut til å være i vår favør, og pt. så er det +10 grader i Vardamorkje.
Alle vegene er selvsagt stengt nå fra Øigardseter, og frem til vi finner å åpne vegene.  Vi ber ALLE om å respektere dette !

Til informasjon så vil vi ikke åpne vegene for tyngre kjøretøy før min. 10 dager etter at personbiler kan starte kjøringen på vegene.  Dette vil også bli varslet via hjemmesiden.

 

09.05.2023 : Vedtak i Sel kommunestyre 02.05.2023 ; "Brøyting i Vardamorkje".

Vedtak :
"Søknaden fra Varamorkje vegforening om vinterbrøyting i Vardamorkje blir realitetsbehandlet.
Kommunestyret vurderer at fordelene med vinterbrøyting i Vardamorkje klart overstiger ulempene.
Det påpekes at det i området Høvringen alt brøytes flere veier uten at dette har medført ulemper,
verken for reinsdyr eller tur-/naturinteresser.
Skiløypene i Vardamorkje er ikke lengre i veisystemet, og forholdene har endret seg siden 2016.
Sel kommunestyre vedtar at kommunestyrevedtaket fra 20. juni 2016 som sier at blant annet
«vegene i Vardamorkje ikke skal vinterbrøytes» ikke lengre gjelder for Vardamorkje sitt
vedkommende.
Kommunestyret gir dispensasjon fra reguleringsplan for Vardamorkje til å vinterbrøyte vegene i
Vardamorkje. Det gjøres oppmerksom på at særlig hensyn må tas til automatisk fredete
kulturminner, og at deponering av snø ikke kan skje nær eller i deres sikringssoner."

 

09.05.2023 : "Tidligbrøyting" av vegene i Vardamorkje.

Før helgen ble Vardamorkvegen "tidligbrøytet".  Det ble meldt om mye snø og is.  Det må flere steder tine mer slik at man på nytt kan få skrape vekk isen som ligger igjen.  Juvsholsetervegen var vanskelig å få brøytet slik at her må man vente på mildere vær før man kan få bearbeidet denne strekningen.  Det er særlig nederste del som volder problemer.  Ljosmyrvegen vil bli frest i inneværende uke.
Det vil ta tid å få vegene sommerklare i år, inkl. nødvendig opptørking.  Så snart vi får flere rapporter om arbeidet så vil dette bli meddelt her på hjemmesiden.  Vegene er følgelig stengt for all trafikk inntil nærmere beskjed blir gitt via hjemmesiden.

 

03.05.2023 : Kommunestyret i Sel godkjente i går 02.05.2023 vegforeningens søknad om vinterbrøyting av vegene i Vardamorkje.

Kommunestyret i Sel godkjente i går kveld vår søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (planbeskrivelsen i kommuneplanens arealandel 2016-2025, vedtatt av Sel kommunestyre 20.06.2016)  der det er angitt at det ikke skal vinterbrøytes i Vardamorkje.
Dette medfører at punktet i reguleringsplanen om at det ikke skal vinterbrøytes i Vardamorkje nå blir fjernet.

Styret har ennå ikke mottatt det endelige vedtaket fra Sel kommune, men vegstyrets leder var tilstede i møtesalen da saken i går kveld ble behandlet og vedtaket ble fattet av kommunestyret.  Saken ble stort sett positivt kommentert fra politikernes side, som også uttrykte stor forståelse for at man nå endelig vil kunne få vinterbrøytet vegene i Vardamorkje, på lik linje med øvrige veger i Høvringenområdet.

Styret avventer nå møtereferatet fra Sel kommune, før vi kan gi ytterligere informasjon,

 

30.04.2023 : Betaling av årsavgifter vedtatt på årsmøtet i påsken 2023.

Under fanene Informasjon og Årsavgifter har vi nå lagt ut en link til de aktuelle årsavgiftene for 2023, som er de samme årsavgiftene som i 2022.
Kasserer vil om kort tid sende ut via mail krav om innbetaling av årsavgiftene med en konkret forfallsdato.  I fanen Årsavgifter er det også oppgitt vegforeningens bankkontonummer.  Alle innbetalinger merkes med hytteeierens navn og hytteadresse slik at det blir enklere å identifisere innbetalingen overfor kassereren.

Vær oppmerksom på at årsmøtet i påsken 2023 vedtok (via vedtektsendring) at evt. deltagelse i vinterbrøyting er betinget av at årsavgiften er betalt innen 30.06.

Vegen vil bli tidligbrøytet også i år, og vi venter på konkret informasjon fra Roy Midtli om når det er klart for dette arbeidet.  Trolig vil det skje i nærmeste fremtid, og vi vil informerer mer om dette på hjemmesiden, inkl. stenging av vegene inntil de er tilstrekkelig tørre for bilkjørsel.

 

22.04.2023 : Søknad om vinterbrøyting skal behandles 02.05.2023 !

Vi har fått bekreftet at saken om vinterbrøyting i Vardamorkje skal behandles av kommunestyret i Sel 02.05.2023.
Først skal formannskapet behandle saken fk. tirsdag 25.04.2023 i sitt møte, før den sendes videre til endelig behandling i Sel kommunestyre.

Så vidt vi har bragt i erfaring er det en todelt innstilling som politikerne skal ta stilling til :

1) utsettelse til kommunen får revidert arealplanen i 2024
eller
2) godkjennelse av vinterbrøyting nå.

Styret håper selvsagt på at kommunestyret vil lande på alternativ 2, slik at vi kan iverksette vinterbrøyting fra og med 2023/2024-sesongen.

 

22.04.2023 : Signert referat fra ordinært årsmøte 05.04.2023.

Signert referat fra påsken i 2023 er i dag lagt ut under fanene "Informasjon og Årsmøter"

 

05.04.2023 : Hjemmesiden er nå komplett oppdatert i alle faner.

Hjemmesiden er nå oppdatert i alle faner vedr. data som skal legges inn.
Det mangler en link til avtale om vegrett under "Dokumenter", og denne vil sannsynligvis bli oppdatert korrekt i løpet av ettermioddag / kveld.

 

 

 

VARDAMORKJE VEGFORENING

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

Herværende innkalling vil bli lagt ut på Vegforeningens hjemmeside i tillegg til at den vil bli sendt i via ordinær post.
For å spare kostnader vil hjemmesiden bli benyttet til publisering av årsmøtereferater som følgelig ikke vil bli sendt via post til den enkelte.

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

 

 

Det innkalles til årsmøte i Fjoset på Øigardseter Fjellstue,  onsdag 5. april 2023   kl. 17.00.

 

Saksliste i.h.t. vedtektenes §7:

                   Valg av møteleder, referent samt 1 person til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten.

       Godkjenning av innkalling samt dagsorden.

 1. Styrets årsberetning for 2022.
 2. Årsregnskap for 2022, pr. 31.desember 2022.
 3. Innkomne saker, inkl. forslag om 4 vedtektsendringer.
 4. Fastsettelse av årlig vegavgift fra og med 2023 og innmeldingsavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

       Fastsettelse av honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes §8.

 1. Valg

                      I h.h.t. oversikten i styrets beretning skal følgende velges for 2 år:

                                   Styrets leder

                                    Kasserer

                                    1 styremedlem

                                   Revisor

                                    Leder valgkomite

 

                   (Forslag vedr. kandidater på valg formidles til leder i valgkomiteen Hans Sanden, mob.tlf. 94 01 69 32) 

 

Hvert medlem har anledning til å stille med fullmakt fra et annet medlem på årsmøtene.  Dette er hjemlet i vedtektenes § 7. 

Slik fullmakt må være skriftlig og denne fremlegges til styremedlem Per Morten Kleppe før møtestart    (Ikke SMS !)

Alle som skal delta på møtet skal registreres hos to styremedlemmer, som vil sitte ved inngangsdøren til møtelokalet.

 

Styret forhåndsbestiller kaffe og kaker til årsmøtet, og Øigardseter Fjellstue fakturerer Vegforeningen i henhold til forhåndsbestillingen.  Følgelig  ønsker styret at medlemmene som vil delta på årsmøtet sender en SMS til CC Mathiesen der man angir hytteeiers navn og antall deltagere.

 

Send SMS til mob.tlf. 97 03 80 80  innen 3. april med navn på deltagere på årsmøtet.

 

 

Gi gjerne innspill til styret om spørsmål som ønskes besvart før selve årsmøtet. 

Mail til styrets leder kan benyttes;    ccm.teknisk@gmail.com

 

 

Høvringen, 22. mars 2023

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

                                                                     ÅRSBERETNING FOR  2022      

 

 

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder                         Carl Chr. Mathiesen                                                 (på valg ved årsmøtet i 2023, villig til gjenvalg)

Nestleder                   Frode Eggan                         setereier

Kasserer                    Torill Sollihøgda                                                      (på valg ved årsmøtet i 2023, villig til gjenvalg

                                                                                                                        som styremedlem)

Styremedlem             Jan Erling Eilefstad              setereier                     (på valg ved årsmøtet i 2023, villig til gjenvalg

                                                                                                                    som kasserer)                     

Styremedlem             Per Morten Kleppe

Styremedlem             Hans Rasmus Vedde

 

      

Øvrige tillitsvalgte:

            Revisor                      Gunnar Grindstuen                                                  (på valg ved årsmøtet i 2023, villig til gjenvalg)

            Vararevisor               Vegard Nystuen

                                   

            Leder valgkomite     Hans Sanden                                                            (på valg ved årsmøtet i 2023, villig til gjenvalg)

Medlem valgkomite Torbjørn Randen

 

 

Ordinært årsmøtet i 2022 ble avholdt i Fjoset på Øigardseter Fjellstue onsdag 13. april 2022.  Til stede var 66 av 122 medlemmer, og i tillegg ble det fremlagt 20 godkjente fullmakter, slik at 70,5 % av medlemmene var representert på møtet.

 

Det er avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte 13. april 2022.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt ved flere anledninger.

 

Vegen overfor brua og et stykke oppover myra ble totalrenovert sommeren 2022.  I tillegg ble det kjørt på grus i Ljosmyrvegen bla. som følge av flomskader.  Det ble også anlagt to nye møteplasser; - vest for Eilefstadseter og et stykke nedenfor Juvsholseter.  Det ble videre anskaffet et lass med grus som medlemmene benyttet til å fylle i diverse hull i vegene.  Takk for god dugnadsånd !

 

Senhøstes 2022 ble det opparbeidet nye skiløypetraséer i Vardamorkje.  Disse traséene er godkjent både av grunneiere og av Sel kommune.  Arbeidet ble utført av Høvringen Sti- og løypelag sammen med en stor dugnadsgjeng, og resultatet ble nye løyper som har høstet stort bifall fra mange hold.  Dette medfører at det fra og med inneværende vintersesong ikke lenger kjøres løyper på vegene i Vardamorkje.

 

Signert avtale om vegrett mellom styret i vegforeningen og 7 grunneiere i Vardamorkje vil nå bli samordnet med tilsvarende avtale i Ljosmyrvegen hva angår tinglysning.  Vi har innledet dialog med Statens Kartverk i Hønefoss om slik tinglysning.

 

Vinterbrøyting på frivillig basis ble fremmet som egen sak under årsmøtet i 2022.  Med et overveldende flertall (75,6 %) vedtok årsmøtet at det skal etableres vinterbrøyting i Vardamorkje.  Dette medførte også at styret måtte søke Sel kommune om løyve til å brøyte vegene om vinteren i Vardamorkje.  Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å åpne for vinterbrøyting ble sendt til Sel kommune den 06.06.2022.  Siste informasjon til vegstyret er nå at søknaden skal behandles 02.05.23 (forhåpentligvis) i kommunestyret i Sel.  Bakgrunnen for at dette har tatt så lang tid skyldes ifølge kommunen at man først ville behandle saken vedr. omlegging av løypenettet i Vardamorkje, før man så kunne behandle brøytesøknaden.  Dette har gitt en saksbehandlingstid på ikke mindre enn 11 mnd.

 

Regnskapet for 2022 er revidert og følger vedlagt innkallingen.

Følgende hovedtall er hentet fra regnskapet i 2022  (tilsvarende tall for 2021 vises i parentes) :

Årsavgifter / tilknytningsavgift                  105.100                    (107.500)

Sum kostnader                                               163.330                     (23.927)

Resultat                                                           -57.878                      (83.577)

 

Kundefordringer                                               1.000                      (73.500)

Bankinnskudd                                                  40.003                     (25.581)

Egenkapital                                                      33.503                    (91.381)                 

 

Pr. 31.12.2022 var det kun 1 utestående restanse vedr. vegavgifter.  Per 22.03.23 hadde fortsatt ikke vedkommende betalt denne restansen, til tross for utallige purringer via mail, sms og sågar forsøk på å nå vedkommende via telefon flere ganger !

 

I 2022 har det har vært noen eierskifter av eksisterende hytteeiendommer som skyldes tomtedeling, salg og overdragelse.
Totalt er det 123 brukere i veganlegget pr 31.12.2022, hvorav 22 medlemmer er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

Styret fremmer forslag om å endre vedtektene som følger (forslag til vedtektsendringer er markert med utheving) :

 • 3:

«Formålet er å drifte og vedlikeholde vegstrekningene nevnt i 2. avsnitt i § 3, i h.h.t. til enhver tid gjeldende lover, planer og forskrifter som er fastsatt både av nasjonale og regionale myndigheter.  Vegen er adkomstveg for hytte- og setereiere som sokner til vegstrekningene.  I tillegg har øvrige grunneiere med tilliggende eiendommer adkomst via de samme vegstrekningene.

 

Følgende vegstrekninger er inkludert som «hovedveger» i herværende forening :

            Setervegen Øigardseter - Ruphussetrene

                           Veganlegget Eilefstadseter - Grindstuguteigen

            Ljosmyrvegen»

I første linje er reguleringsplaner erstattet med planer, som gir et mer dekkende og bredt uttrykk.

 

 • 5:

«Til å dekke vedlikeholdet innkreves det en soneinndelt årlig avgift fra de som har hytter og setrer som sokner til vegstrekningene. Avgiften fastsettes av årsmøtet, og skal betales innen 30.06. samme år.

Kostnader for evt. vinterbrøyting skal betales av de som har meldt seg på i ordningen med vinterbrøyting, og disse kostnadene utliknes hvert år på deltakerne, basert på antall deltakere og geografisk plassering.

Deltakeravgift for vinterbrøyting betales forskuddsvis innen 30.09. hvert år, og deltakelse er likeledes betinget av at soneinndelt årlig avgift er betalt innen fastsatt frist

Det settes nå en konkret frist for når soneinndelt årsavgift skal betales.

I tillegg blir det lagt inn bestemmelser vedr. kostnader for evt. vinterbrøyting samt betalingsfrist for slik deltakelse.

 

 • 7

På årsmøter kan medlemmer som er ajour med betalinger av avgifter i h.h.t. §§ 4 og 5 møte.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.  Hvert medlem kan møte med inntil 1 fullmakt for andre medlemmer.  Hvert medlem har en stemme, og kan stemme for seg selv samt 1 fullmakt.

Ordinært årsmøte skal behandle:

 1. Styrets årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Innkomne saker, inkl. evt. vedtektsendringer.
 4. Budsjett for driftsåret samt fastsette årlig vegavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

   Fastsette  honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes § 8.

 1. Valg

Det er ønskelig at årsavgifter etc. er hjemlet via et drifts- og balansebudsjett for året.  Dette vil vise nødvendige driftstiltak og behovet for kapital for det enkelte år.

 

Styret har satt opp forslag til budsjett for 2023 og dette følger vedlagt innkallingen samt legges ut på hjemmesiden.  Budsjettet viser inntekter på samme nivå som i 2022, med tillegg av et nytt medlem v/ Eilefstadseter.  Det er beregnet vedlikehold på kr 61.000 i 2023.  Dersom dette gjennomføres så vil vegforeningen få et positivt resultat på kr 12.500 ved kommende årsskifte, og vil da ha en egenkapital på kr 46.000 samt en likviditetsreserve på kr 53.500, noe styret finner å være både forsvarlig og tilstrekkelig.

Styret innstiller følgelig på uendret soneinndelt årsavgift i 2023, dvs. de samme årsavgiftene som i 2022.

Styret innstiller videre på uendret tilknytningsavgift for nye hytter i vegforeningen, med kr 8.000.

Styret innstiller også på uendret samlet styrehonorar på kr 7.500 for året 2023.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstenging og evt. dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

 

Høvringen, 22. mars 2023

 

STYRET i Vardamorkje vegforening

 

Carl Chr. Mathiesen       Frode Eggan        Torill Sollihøgda       Jan Erling Eilefstad      Per Morten Kleppe     Hans Rasmus Vedde

Sign.                               Sign.                      Sign.                          Sign.                             Sign.                                       Sign.

 

 

VEGFORENINGEN I VARDAMORKJE, HØVRINGEN   B u d s j e t t     R  e  g  n  s  k  a  p
                 
RESULTATREGNSKAP   2023     2022   2021
                 
Årsavgift   120 106 100   119 105 100   106 500
Tilknytningsavgift 1 8 000     0   1 000
Purregebyr           245   0
Renteinntekter           107   4
Sum inntekter   114 100     105 452   107 504
                 
                 
Styregodtgjørelse   7 500     7 500   7 500
Vedlikehold :    Salting 11 000     0      
     Tidligbrøyting e/ påske 0     3 750      
     Øvrig vedlikehold 50 000 61 000   123 526 127 276   6 560
Internett     3 500     420   2 420
Nytt regnskapsprogram   8 700          
Kontorrekvisita og porto   7 000     6 883   3 583
Kostnader møte   8 000     8 520   3 300
Juridiske kostnader avtale vegrett         11 800    
Anskaffelse sandkasse   5 500          
Gaver     200     705    
Bankgebyr     200     226   164
Tap på fordring               400
Sum kostnader   101 600     163 330   23 927
                 
Årsresultat     12 500     -57 878   83 578
                 
                 
                 
      B u d s j e t t     R  e  g  n  s  k  a  p
                 
BALANSE     31.12.2023     31.12.2022   31.12.2021
                 
Kundefordringer         1 000   73 500
Bank Inng. balanse 40 003            
  Innbetalt kundefordringer 31.12.22 1 000            
  Utbet. gjeldsposter 31.12.22 -7 500            
  Årets resultat 2023 12 500            
  Ikke utbet. styrehonorar for 2023 7 500 53 503     40 003   25 581
SUM eiendeler   53 503     41 003   99 081
                 
                 
Egenkapital Inng. balanse 33 503     91 381      
  Årets resultat 2023 / 2022 12 500 46 003   -57 878 33 503   91 381
Gjeld til styremedlemmer   7 500     7 500   7 500
Gjeld til hytteeiere             200
SUM egenkapital og gjeld   53 503     41 003   99 081

 

Kostnader ved evt. vinterbrøyting i Vardamorkje.

Styret har laget en modell der hver enkelt deltager i ordningen med vinterbrøyting blir belastet for andel kostnader basert på nøyaktig kjørelengde fra Øigardseter på «hovedveg» og frem til der man tar av fra «hovedvegen» inn til sin hytte, enten dette er til en enkelt hytte eller inn på en annen veg for å komme frem til sin hytte.  Dette gir den mest rettferdige belastning basert på konkret kjørelengde på vegen.
«Hovedvegene» i Vardamorkje er pt. Vardamorkvegen, Ljosmyrvegen og Juvsholsetervegen.

Endelig prissetting er ikke enkelt som følge av at vi ikke vet hvem som vil være med i ordningen.  Først når vi vet hvem som vil være med kan vi beregne prisingen eksakt.

I nedenstående eksempler har vi tatt tilbudet fra brøyter og lagt til 5% prisøkning for neste år.
Vi har så satt opp to eksempler for å vise prisforskjellene.  Oversikten er ikke komplett, og i denne oversikten har vi ikke satt opp alle vegpunktene som er aktuelle for alle brukerne.

Eksempel 1:

Kun 60 % av alle medlemmene deltar i ordningen, dog ingen fra området Åemellom:

Weidemannvegen                                                                                        595
Midt i Ljosmyrvegen                                                                                 1.996
Nederst i Ljosmyrvegen                                                                           3.124
Opp til krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen                     1.874
Opp til snuplassen ved Juvsholseter                                                     2.797
Til Vardamorkvegen 100                                                                         2.799
Til parkeringsplassen på Grindstuguteigen                                         3.094

 

Eksempel 2:

75 % av alle medlemmene deltar i ordningen, samt 50 % fra Åemellom (da det vil være mulig å parkere på Eglumseter for disse):

Weidemannvegen                                                                                        426
Midt i Ljosmyrvegen                                                                                 1.430
Nederst i Ljosmyrvegen                                                                           2.238
Opp til krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen                     1.343
Opp til avkjøring inn til Åemellom                                                        1.556
Opp til snuplassen ved Juvsholseter                                                     2.003
Til Vardamorkvegen 100                                                                         2.005
Til parkeringsplassen på Grindstuguteigen                                          2.216

Jo flere som deltar desto billigere vil det bli for hver enkelt av oss som ønsker å delta i ordningen med vintetrbrøyting.

Styret ønsker å få tilbakemelding fra medlemmene om deltagelse i ordningen.
Gitt at Sel kommunestyre godkjenner vinterbrøyting vil vi iverksette dette fra og med kommende vinter 2023 / 2024.

Vennligst send påmelding til følgende mailadresse innen 01.06.2023 :

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi trenger navn på hytteeier og vegadresse på hytta i Vardamorkje.

Vi vil så komme med en endelig tilbakemelding om pris basert på konkrete påmeldinger.

Styret vil informerer ytterligere via hjemmesiden  www.vardeveg.com

 

 

01.04.2023 : Diverse informasjon på hjemmesiden.

Vi har hatt en del kluss med oppdatering av siste versjon av programmet Joomla som styrer vår hjemmeside.  Dette har medført at det har vært vanskelig å legge inn en del saker under fliken "informasjon".  Dette er nå blitt ordnet og i dag har vi lagt ut en del referater fra styremøter under :  Informasjon / Styremøter.
Det vil i løpet av helgen bli oppdatert øvrige saker under fliken "Informasjon".

 

 

22.03.2023 : Fortsatt er vår søknad om vinterbrøyting ubehandlet i kommunestyret i Sel.

Vår søknad om vinterbrøyting av 06.06.2022 er fortsatt ikke blitt behandlet i Sel kommunestyre.  Saken har blitt "lovet" behandlet flere ganger i 2023, men administrasjonen i Sel kommune har ikke maktet å få satt saken på kartet for politisk behandling.  Vi har purret en rekke ganger, det er blitt avholdt møte med ordføreren, vi har flere ganger snakket via telefon med kommunens øverste administrative ledelse, flere politikere i kommunen har presset på for å få fremmet saken, men fortsatt så har man ikke prioritert å få behandlet saken administrativt slik at denne kan fremlegges for kommunestyret til politisk behandling.  Det siste vi nå har fått høre er at saken skal på sakskartet til møtet i kommunestyret den 02.05. (det er visstnok ikke noe møte i kommunestyret i april måned).  Dette vil si en réell behandlingstid på 11 måneder, noe vi finner sterkt kritikkverdig.  Vi kan bare ikke forstå hvorfor man ikke klarer å få skrevet en sak som kan behandles av nødvendige politiske organer.  Vi skal ikke spekulere i årsaken til dette, men det er lov å stille spørsmål ved denne prosessen.

 

17.02.2023 : Høring om vinterbrøyting, svar til Sel kommune.

Høringsfristen vedr. vinterbrøyting utløper innen i dag fredag 17.02.
Det er derfor viktig at de som ikke har sendt svar til Serl kommune gjør dette innen dagso dato.
Send din positive melding til Sel kommune slik at vi kan få vinterbrøyting fra og med neste vintersessong !

 

02.02.2023 : Brev fra Sel kommune vedr. høring om vinterbrøyting i Vardamorkje, datert 26.01.2023.

Et enstemming styre oppfordrer nå alle hytteeiere i Vardamorkje, og som er positve til vinterbrøyting, om å svare på brevet fra Sel kommune.  Trekk frem de positive sidene ved vinterbrøyting og gi klart uttrykk for at dere støtter dette vedtaket som ble fattet med et klart flertall under siste årsmøte i påsken 2022.  Desto flere som svarer positivt på høringsuttalelsen jo bedre vil dette styrke brøytesaken som snart skal opp til kommunal behandling i Sel.  Det er svært viktig at dere gir uttrytkk for at dere støtter vedtaket og at vi nå viser at vi virkelig ønsker vinterbrøyting slik som det ble gitt klart uttrykk for under siste årsmøte.  Svarfrist er fredag 17.02.2023.

Dere skal sende svar på høringsbrevet til :  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.     
og merk brevet med :  Svar på høring om vinterbrøyting i Vardamorkje , Høvringen

Høvringen Vel har også svart på høringsbrevet fra kommunen og gitt uforbeholden støtte til vinterbrøyting i Vardamorkje.

 

 

 

 

12.01.2023 : Sel kommunestyre vil behandle søknaden om vinterbrøyting 20.03.23.

Vi har i ettermiddag snakket med settekommunedirektør Jan Reinert Rasmussen i Sel kommune.  Han meddeler at søknaden fra Vardamorkje vegforening, sendt til Sel kommune 06.06.22, vil bli behandlet av Sel kommunestyre den 20.03.23.  Avgjørelsen i kommunestyret vil ut fra det vi erfarer være en endelig beslutning.

Nye løypetraséer i Vardamorkje er etablert, slik som tidligere meddelt.  Løypemaskinen er nå i full drift i de nye traséene og preparer grunnen for løypelegging, så snart det er tilstrekkelig snømengde.

 

29.12.2022 : Vi må nå stenge vegene i Vardamorkje for vinteren som følge av snø samt sterk vind.

Vi har i kveld besluttet at vegene i Vardamorkje skal stenges for vinteren.  Flere av vegene i området er allerede gjensnødd, og med mer snø i vente i morgen og på nyttårsaften, inkl. forventet sterk vind, så vil det bli vanskelig å ta seg frem på vegene med bil.  Flere medlemmer, som er på sine hytter nå i romjulen, bekrefter at det blir stadig mer utfordrene forhold for bilkjøring i Vardamorkje.
Vi anmoder nå alle som har biler inne i Vardamorkje om å kjøre ut disse i løpet av morgendagen, slik at vi unngår at noen blir stående fast i snøfonner som følge av de tiltagende vinterlige forhold.
I morgen fredag vil det bli satt opp en "stengebukk" ved Øigardseter med informasjon om at vegene inn i Vardamorkje er stengt for biltrafikk.  Styret ber alle medlemmer om å respektere vinterstengingen.
Vi håper at Sel kommune om ikke alt for lenge vil fatte et positivt vedtak om å tillate vinterbrøyting i Vardamorkje, slik at dette blir siste sesong med vinterstengte veger.
Styret benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle et riktig godt nytt år !  

 

17.12.2022 : Ny løypetrasse er ferdig opparbeidet av Høvringen sti- og løypelag og Sel kommune godkjente arbeidet og ny løypetrase via befaring fredag 16.12.2022.

Vegforeningen har fått informasjon fra Høvringen Sti- og løypelag om at man tidlig i i uken var ferdig med å preparere nye løyper i Vardamorkje, i henhold til løyvet som var gitt fra Sel kommune ultimo november.  Før arbeidet med løypeprepareringen ble det også på nytt avholdt gjennomgang med den enkelte grunneier om hva som skulle gjøres på den enkelte eiendom, slik at man var sikker på hvilke trær som skulle felles og hva som ellers skulle bli utført av arbeid.  Ifølge Høvringen sti- og løypelag var det en svært positiv dugnadsgjeng som sørget for effektivt og skånsomt arbeid ute i terrenget.  Løypelaget retter en stor takk til de som tok del i dette arbeidet, og som ferdigstilte den store jobben på to uker i -20 grader !

I går fredag fikk vi videre beskjed om at samme formiddag har vært befaring i Vardamorkje med Sel kommune og at kommunen godkjente arbeidet som er utført i henhold til det gitte løyvet.  Nye løyper vil starte ved Øigarsdseter og videre nordvestover i Vardamorkje.  Løypene vil ikke gå på vegene, bortsett fra over brua ved Kvannslådalsåe samt ved enkelte krysningspunkt på vegene.

Dette medfører ifølge Høvringen Sti- og løypelag at man vil legge nye løyper i de nye traséene fra og med inneværende sesong, og så snart dette er mulig ut fra snøforholdene i Vardamorkje.

Fra Høvringen Sti- og løypelag gir man uttrykk for stor takknemlighet  overfor berørte grunneiere, samt de av hytteeierne som er blitt berørt, for en svært god prosess og velvillighet i forbindelse med omleggingen av løypene.

Styret i vegforeningen sier seg også svært fornøyd med at løypene nå er fjernet fra vegene.  Vi også retter stor takk til alle involverte som har medvirket i denne tidkrevende prosessen, og ikke minst for at det hele har vært et ryddig og godt utført arbeid.  Vi presiserer imidlertid at det fortsatt ikke foreligger noe svar fra Sel kommune angående vår søknad om vinterbrøyting.  Søknaden vil forhåpentligvis bli behandlet av Sel kommune i løpet av 1. kvartal i 2023.  Dette medfører at ingen veger i Vardamorkje skal brøytes før det evt. foreligger et positivt vedtak fra Sel kommune.

Vegene i Vardamorkje er fortsatt åpne for motorisert ferdsel, som følge av svært lite snø.  Styret vil gi beskjed her på hjemmesiden når det vil bli stenging av vegene for vinteren, og dette vil skje på kort varsel.

 

 

01.12.2022 : Det blir ingen vinterbrøyting i Vardamorkje i sesongen 2022 / 2023.

Sel kommune har gitt løyve til Høvringen sti- og løypelag om å kunne legge om skiløypene i Vardamorkje.  Dette medfører at skiløypene vil bli lagt ut i terrenget og ikke lenger skal legges på vegene i Vardamorkje.
Løypelaget meddeler at arbeidet vil bli iverksatt med det første og i henhold til de vilkår som er stilt i tillatelsen fra Sel kommune.  Sti- og løypelaget har inngått avtale med Oto Anlegg AS som skal stå for arbeidet med nye løyper.
Vardamorkje vegforening presiserer at vi ikke har noe å gjøre med selve omleggingen av løypene; - dette er avtaleforhold mellom berørte grunneiere, Sel kommune, Høvringen sti- og løypelag samt Oto Anlegg AS.

Sel kommune meddelte i brev av 04.10.22 til Vardamorkje vegforening at søknaden om vinterbrøyting, datert 06.06.22, ikke ville bli behandlet før søknaden om omlegging av løypene i Vardamorkje var behandlet av Sel kommune.  I tillatelsen fra Sel kommune angående løypeomlegging ble også  søknaden fra Vardamorkje vegforening omtalt.  Her ble følgende anført :  «Brøytesaken er en helt annen sak, som må realitetsbehandles på et senere tidspunkt.  Dette vil muligens måtte utstå til etter at ny arealplan er vedtatt for Sel kommune da temaet vil måtte tas opp i den planen».

Med basis i nevnte omtale ringte styrets leder i vegforeningen til settekommunedirektør Jan Reinert Rasmussen (kommunedirektør Solveig Nymoen er inhabil både i løype- og brøytesaken) tidligere denne uken.  Fra vår side ble det uttrykt sterk bekymring for at brøytesaken evt. måtte vente på behandlingen av ny arealplan, som allerede er sterkt forsinket via kommunal behandling.
I løpet av en god og konstruktiv telefonsamtale ble følgende opplyst fra settedirektørens side :
Det er imidlertid ønskelig fra settedirektørens side å få behandlet søknaden fra Vardamorkje vegforening isolert, i forhold til andre vegstrekninger som også er omfattet av et brøyteforbud, og før ny arealplan skal behandles.  Dette bl.a. fordi alle andre veger på Høvringen blir vinterbrøytet samt at forholdene ved flytting av løypene gjør det enklere å kunne vinterbrøyte vegene.  Slik behandling av søknaden vil forhåpentligvis kunne skje før påske i 2023, gitt at politiske fora i kommunen aksepterer dette.  Det er ikke mulig å få til en behandling av søknaden på denne siden av årsskiftet, og kommunen har pt. heller ikke påbegynt saksbehandlingen.  Saken skal behandles i flere kommunale fora, bl.a. i formannskap og kommunestyre.  Før jul er det kun budsjettbehandling som vil bli gitt prioritet i politiske organer.

Styrets leder avtalte med settedirektøren at vi skal ha dialog om fremdriften av brøytesaken fremover.  Det må uttrykkes en viss optimisme fra vegforeningens side ved at man nå i kommunen vil jobbe med brøytesaken for om mulig å fremlegge en positiv innstilling til brøyting, i alle fall slik styrets leder oppfattet dette.

Styret i vegforeningen har også denne uken behandlet brøytesaken, i lys av det som fremkom under samtalen mellom styrets leder og kommunens settedirektør.  Styret konkluderer følgelig med :

Det blir dessverre ingen vinterbrøyting i Vardamorkje i sesongen 2022 / 2023.

 

 

12.11.2022 : Sel kommune lover og lover......

Vi har nå i 3 uker på rad blitt lovet at "i neste uke så skal det komme et vedtak i løypesaken".  Det har vært telefoner, korte møter med administrasjon og ordfører, og man beklager og beklager at saken har tatt tid.... "men i neste uke.....DA skal det kommet et administrativt vedtak i saken......"
Leder i vegstyret hadde et hyggelig og interessant møte med ordføreren i Sel kommune tirsdag 25.10.  Vi gikk gjennom alle punkter og hendelsesforløpet fra tidlig sommer i 2022 og frem til dato.  Ordføreren var svært klar....saksbehandlingen som Sel kommune har vartet opp med i Vardamorkje er ikke i henhold til det som Sel kommune kan være bekjent av.  Og det ble lovet et svar på løypesaken i påfølgende uke.  Uken før ble det også lovet et svar i derpå følgende uke.  Og ytterligere har vi blitt lovet svar for tredje gang i inneværende uke (45).  Fortsatt er det stille fra kommunenes side....helt stille.....
Som tidligere nevnt her på hjemmesiden har vi fått beskjed fra Sel kommune om at før brøytesaken skal behandles i formannskapet i Sel kommune så må løypesaken være ferdig administrativt behandlet.
Hvor lenge skal vi vente, hvor lenge skal Sel kommune love og love, hvor ofte må vi purre, ringe og ha møter ....og så skjer det fortsatt ikke noe.....

 

 

22.10.2022 : Orientering av vinterbrøyting og omlegging av løyper i Vardamorkje.

Vegstyret søkte Sel kommune om løyve til vinterbrøyting 06.06.22.
Ved forespørsel fra vegstyret meddelte kommunen at søknaden om vinterbrøyting skulle behandles politisk og at det var formannskapet i Sel som endelig skulle avgjøre søknaden.
Vi har ennå ikke fått svar på denne søknaden.

Vegstyret har hele tiden hatt god kontakt med Sti- og løypelaget på Høvringen, som følge av at dette laget har søkt Sel kommune om løyve til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med arbeidet med å flytte løypene fra veg og over i terreng.  Sti- og løypelaget har fått beskjed fra Sel kommune om at saken om løypeomlegging skal behandles administrativt i Sel kommune.

Rimelig tidlig i prosessen fikk vegstyret informasjon om at brøytesøknaden var avhengig av at løypesaken først skulle behandles av Sel kommune, og at man følgelig var avhengig av at denne søknaden ble innvilget.  Søknaden fra sti- og løypelaget ble sendt kommunen ultimo april i år.
Fra Sel kommune har det i løpet av sommeren og høsten blitt gitt informasjon ved flere anledninger om at løypesaken var klar og at endelig vedtak skulle skrives rimelig hurtig.  Saken er fortsatt ikke endelig behandlet i Sel kommune, men det er nå gitt beskjed om at et endelig vedtak vil skje i løpet av kommende uke (uke 43).  Basert på informasjon innhentet i går har vegstyret all grunn til å tro at dette vil skje, slik som meddelt fra kommunenes side.

Torsdag morgen i inneværende uke anmodet vegstyrets leder via mail om å få et møte med kommunens ordfører fk. mandag eller tirsdag, for å få en nærmere orientering om kommunens holdning til brøytesaken.  Ordføreren har ikke besvart denne henvendelsen per lørdag morgen.

Gitt at løypesaken blir innvilget så vil det fra kommunens side være mulig å behandle brøytesaken i formannskapsmøtet 22.11.22.

Så snart det foreligger pålitelig informasjon, fortrinnsvis fra Sel kommune, vil vegstyret gi orientering om dette på hjemmesiden.

 

 

 

07.09.2022 : Det vil bli oppstart av vegarbeid i Vardamorkvegen ovenfor brua tirsdag 13.09.2022.  Vegen vil bli stengt ovenfor brua hele tirsdag 13.09.2022 til frem mot tidlig kveld !!  Øvrige dager vil vegen være åpen for biltrafikk mens arbeidet pågår, men noe ventetid må påregnes.

 

02.09.2022 : Istandsetting av Vardamorkvegen i september :  

Det  vil bli oppstart av vegarbeid i Vardemorkvegen ovenfor brua over Kvannslådalsåe fra og med onsdag 14.09.
Vegen vil bli helt stengt i 1 dag, muligens 1 døgn, i løpet av perioden onsdag til fredag i uke 37, og ellers vil arbeidet skje slik at det må påregnes noe ventetid før man kan passere med bil.
Dette er arbeid som må utføres før det blir tele i jorden.  Arbeidet er også er varslet på siste årsmøte.
Det vil også bli satt opp plakat om dette arbreidet ved Øigardseter.
 

 

28.07.2022 : Informasjon fra styret. :  

Styret har i juli blitt enige om følgende arbeidsdeling  :
I løpet av året vil Jan Erling Eilefstad samarbeide med Torill Sollihøgda om å tre inn i rollen som kasserer.
Per Morten Kleppe og Hans R. Vedde vil dele på sekretæroppgaver, spesielt vedr. referatskriving fra diverse møter.

Den 6. juni ble det sendt dispensasjonssøknad til Sel kommune om å få vinterbrøytet vegene i Vardamorkje.
Styret har purret på behandlingen av saken, og i telefonsamtale med Sel kommune for knappe 14 dager siden ble det opplyst at saksbehandlingen har gått tregt grunnet mye sykdom blant ansatte.
Kommunen forventer at saken blir lagt frem for formannskapet den 20. september evt. den 18. oktober.  Møtet den 20. august er allerede fullt av større og presserende saker iflg. kommunen.
Styret har i ettertid tilskrevet kommunen og meddelt at vi er kritisk til at saksbehandlingen tar uforholdsmessig lang tid, og anmodet kommunen om å prioritere denne saken ut fra nødvendige forberedelser som må gjennomføres.

Så vidt vi har forstått så vil Sel kommune søke å behandle omleggingen av løypenettet som en administrativ sak.  Det er uvisst når slik behandling vil være avsluttet.  Dette er en sak som løypelaget har meldt inn til Sel kommune.

Styret møtes 4. august på Høvringen og vil da beslutte hvilket vedlikeholdsarbeid som skal prioriteres fra medio august og utover høsten.  Det blir fysisk gjennomgang av veganleggets veger.

 

05.06.2022 : INNBETALING AV årsavgifter i 2022, vedtatt på ordinært årsmøte 2022 :  

Det er nå tid for å innbetale årsavgiften for 2022.  Nedenfor finner dere en tabell som indikerer hvor dere "hører hjemme" i hht uendrede årsavgifter sammenholdt mot 2021, og som ble vedtatt på årsmøtet den 13.04.22.
Vi anmoder alle om å innbetale årsavgiften for den sone som man tilhører innen den 15.06.2022.  Det vil ikke bli utsendt egen giro via post.
Dere innbetaler korrekt beløp merket med "Årsavgift 2022" til Vegforeningen i Vardamorkje, og benytter kontonummer  2095.52.19377.

HUSK å merke innbetalingen med navn og hytteadresse !

 

 

 

 

23.05.2022 : Referat fra ordinært årsmøte i 2022.

 

 

10.05.2022 : Vi har i kveld åpnet hovedvegene i Vardamorkje for kjøring med personbiler for sommeren 2022.

        Vi har i dag ettermiddag fått assistanse fra to kyndige personer som har sjekket vegene i Vardamorkje.  Vegene fremstår som tørre og fine, dog med litt              fukt i svingen ovenfor brua.  Vi finner det derfor forsvarlig å åpne hovedvegene for kjøring med ordinære personbiler.
        Større biler må vente med å bruke vegene til 23.05., og vi anmoder på det sterkeste om at dette blir respektert av alle.

 

08.05.2022 : Det er mulig at vi kan åpne hovedvegene torsdag eller fredag i kommende uke (19).

        Det er fortsatt "våte" veger i Vardamorkje, og vi venter på mer varme og vind slik at vegene skal kunne blir farbare med personbiler.
        På vegen fra Eilefstadseter til Grindstuguteigen er det et par tette rør under vegen og her renner vannet stille og rolig over vegbanen.
        Befaring i området i dag tilsier at hovedvegene sannsynligvis vil kunne åpne torsdag eller fredag ettermiddag i fk. uke (19).
        Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette på fk. onsdag kveld.

 

01.05.2022 : Litt om årsmøtet i påsken og tidlig vegskraping; - vegen er fra og med NÅ stengt ved Øigardseter : 

Påsken og vintersesongen er over og vi ser frem mot vår og sommer.  Takk for et godt årsmøte den 13.04. med stor deltagelse, hele 86 stemmer av 122 var representert på årsmøtet (70,5 %).  Årsmøtets store sak var vinterbrøyting som ble vedtatt med 65 av 86 stemmer (75,6 %).
Erik Halvorsen og Hogne Petersen tok ikke gjenvalg til styret og som nye styremedlemmer ble valgt Per Morten Kleppe (Ljosmyrvegen) og Hans Rasmus Vedde (Weidemannvegen).  Erik og Hogne har gjort et flott arbeid for vegforeningen i mange år, og vi takker dem for innsatsen som de har lagt ned for vårt felles beste.  Per Morten og Hans Rasmus ønskes velkommen inn i styret og vi ser frem til et godt fremtidig samarbeid.
Styret vil nå arbeide med en søknad til Sel kommune slik at det forhåpentligvis kan åpnes for vinterbrøyting i Vardamorkje fra fk. vinter.  Dette vil skje i samarbeid med grunneiernes løypeutvalg, som vil søke Sel kommune om omlegging av løypenettet.
Det vil med det første bli lagt ut referat fra det ordinære årsmøtet.

Roy Midtli har nok en gang gjort en kjempefin jobb ved å tidligskrape vegene i Vardamorkje.  Han har jobbet i går kveld og i dag, og kan nå melde om at alle hovedvegene (Vardamork-, Ljosmyr- og Juvsholsetervegen) er ferdig skrapet og at det faktisk ikke er noe særlig is igjen i vegbanen.
Nå må vegen tørke og vi håper på sol og vind som medvirker til at vegbanen tørker hurtigere.
Det er som alltid viktig at vegen ikke benyttes i tiden fremover, og vegen har i kveld blitt stengt med sperrebukk for å hindre all ferdsel med biler.
ALLE MÅ RESPEKTERE KJØREFORBUDET INNTIL DET GIS BESKJED HER PÅ HJEMMESIDEN OM NÅR VEGEN ÅPNER FOR FERDSEL MED LETTERE KJØRETØY.

 

 

06.04.2022 : Orientering om vinterbrøyting i Vardamorkje, Oppsett ny løypeplan for Vardamorkje samt revidert avtale om vegrett i Vardamorkje.

 

 Orientering om vinterbrøyting i Vardamorkje.

 

Styret i vegforeningen i Vardamorkje har arbeidet med mulig vinterbrøyting i Vardamorkje i flere år.  Vardamorkje er ifølge Sel kommune det siste området på Høvringen som ikke har vinterbrøytede veger.  Det har vært mange hensyn å forholde seg til ; - Sel kommune, næringslivet på Høvringen, berørte grunneiere og alternative skiløyper som følge av at vegene frigjøres til bilkjøring.

Sel kommune v/ ordføreren er nå positiv til å medvirke i en prosess for å få til vinterbrøyting i hele Vardamorkje.  Næringslivet på Høvringen ser nå positivt på vinterbrøyting også i Vardamorkje, og man forventer at dette vil medføre økt bruk av hyttene i området og dermed også økt aktivitet for butikk og hoteller.  Også de berørte grunneierne er positive til vinterbrøyting, noe som gjenspeiles i inngåtte avtaler for å få til nye løypetraséer.

Prosessen vil har vært og vil fremover bli som følger :

Det er etablert en avtale mellom berørte grunneiere og vegstyret i Vardamorkje slik at alle hytter har fått vegrett til å kunne kjøre på alle veger i Vardamorkje.  Denne avtalen vil kunne tinglyses.  Avtalen legges ut på nettet.
Dermed kan skiløypene flyttes over i terreng utenfor vegene i Vardamorkje.

Det foreligger nå signerte avtaler mellom løypelaget på Høvringen og de berørte grunneiere samt enkelte hytteeiere i Vardamorkje, slik at løypene kan flyttes ut i terrenget fra og med skisesongen 2022/2023.
Løypelaget søker Sel kommune om løyve til å få etablert nye løyper i hht. et nytt løypekart, som også blir gjengitt på vegforeningens hjemmeside.  Det vil bli felles skiløype og bilveg over brua og opp til krysset inn til Ljosmyrvegen.  Her må det etableres praktiske ordninger for å ivareta sikkerheten for både skiløpere og biler.
Fra Øigardseter og til brua er det iflg. løypelaget pt. ikke helt klarlagt hvor løypa vil bli lagt.
Kommunen ser det som en fordel at søknaden fra løypelaget blir sendt så hurtig som mulig, og helst før evt. søknad om vinterbrøyting blir sendt fra vegforeningen.
Det skal opparbeides nye løypetraséer fra tidlig sommer 2022 til og med kommende senhøst.  Slik opparbeiding skjer i regi av løypelaget, som også ønsker deltagelse fra andre i form av dugnadsarbeid vedr. slik opparbeidelse.

Vegstyret har arbeidet mot Sel kommune for å få åpnet opp for vinterbrøyting av alle vegene i Vardamorkje.  Årsmøtet i vegforeningen skal nå ta stilling til vinterbrøyting av «hovedvegene» som ligger under vegforeningen.  Saken vil bli tatt opp til avstemming som siste sak under årsmøtet, og avgjøres ved simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer.  Det kan også her fremlegges skriftlige fullmakter iht. vedtektenes bestemmelser.
Sel kommune har pt. en passus i sitt planverk om at det ikke skal vinterbrøytes i Vardamorkje.  Dersom det blir flertall for vinterbrøyting i Vardamorkje vil styret i vegforeningen etter påske søke Sel kommune om at forbudet mot vinterbrøyting blir opphevet.  Slik behandling vil ventelig skje i politiske organer i Sel kommune.

Styret har videre lagt opp til følgende ordning, gitt at det blir flertall for vinterbrøyting:
Det vil være frivillig å være med i ordningen om vinterbrøyting.  De som sier nei takk betaler ikke noen årskontingent for vinterbrøyting.  De som ikke er med i ordningen kan ikke kjøre inn i Vardamorkje om vinteren, verken for å sette av bagasje, varer eller utstyr.  Dersom man likevel gjør dette vil vedkommende få tilsendt en giro med årskontingent for vinterbrøyting av «hovedvegene» for sin aktuelle strekning.

Brøyting av øvrige veger i Vardamorkje vil være et forhold som hytteeierne på disse enkeltstrekningene selv må organisere og betale direkte til brøyteselskapet.

Det er innhentet pris på oppsett av automatisk vinterbom ved Øigardseter (pris ca. kr 30.000), men styret ønsker ikke å foreslå oppsett av bom i første omgang, i det vi stoler på at folk er lojale mot et forbud om å kjøre inn i Vardamorkje dersom man ikke er med og betaler for vinterbrøyting.  Det skal dog bemerkes at det fra kommunalt hold blir anbefalt å sette opp slik vinterbom for å hindre uønsket trafikk og parkering langs vegene for eksempel for trafikk som ikke hører hjemme i Vardamorkje.

I forbindelse med vinterbrøyting vil det bli etablert 24 møteplasser på vegene i Vardamorkje.  De fleste av disse ligger allerede tilgjengelig i området, og kun 2-3 nye møteplasser må opparbeides sommeren 2022.

Det forventes at de som er med i ordningen kan kjøre frem til egen hytte.  Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig fra noen av deltagerne, så kan det vurderes å etablere en parkeringsplass sentralt i Vardamorkje, men uten at denne skal etableres og drives av vegforeningen.  Her må det nevnes at en slik etablering vil kunne skje i konkurranse med den parkingspraksis som drives av Morten Grotløkken, og styret ønsker ikke å medvirke til å etablere slik konkurrerende virksomhet.

4 brøyteselskaper er invitert til å gi bindende pristilbud på vinterbrøyting av «hovedvegene», og 2 av disse har besvart styrets henvendelse i form av konkrete tilbud.  Strekningene som styret har satt ut på anbud er :

                Øigardseter til parkeringsplassen på Grindstuguteigen
                Juvsolsetervegen til snuplassen ved Mjølrakkåe (øst for Juvsholsseter)
                Ljosmyrvegen til snuplassen i enden av Ljosmyrvegen

De som skal delta i ordningen med vinterbrøyting betaler sin andel av kjørt lengde på «hovedvegene» fra Øigardseter og frem til der de evt. må ta av fra «hovedvegen» / slutten av «hovedvegen» for å kunne kjøre inn på øvrige veger og til sin egen hytte.  Det er pt. 122 medlemmer i vegforeningen.  De 4 setereierne i vegforeningen skal kjøre kostnadsfritt, ut fra inngått avtale, og dermed vil det maksimalt være pt. 118 som skal være med å betale for kostnadene til vinterbrøyting på «hovedvegene».  Totalt antall kjørte meter «hovedveg» for 118 deltagere utgjør 89.203 meter.
Dersom man deler anslått årskostnad på kr 142.500 på totalt antall kjørte meter så vil den enkelte få en årlig kostnad på ca. kr 1,60 per kjørte meter «hovedveg», og dette vil være prisen for den enkelte deltager for kjøring på «hovedvegene».  Dette forutsetter deltagelse fra alle 118 betalende medlemmer i vegforeningen.

Styret i vegforeningen vil inngå avtale med brøyteselskapet og styret foretar fakturering ut til de enkelte medlemmene i vegforeningen som har sagt seg villig til å være med i ordningen med vinterbrøyting.  Øvrige medlemmer av vegforeningen betaler som nevnt tidligere ikke noe, og får heller ikke lov til å kjøre på vinterbrøytede veger, verken selv eller eks.vis med håndverkere som skal utføre arbeid for de som ikke er med i ordningen.

Øvrige veger i Vardamorkje er ikke «hovedveger» og her må som nevnt hytteeiere som sokner til disse vegene kontakte brøyteselskapet selv og betale for slik brøyting direkte til brøyteselskapet, fra «hovedveg» og frem til egen hytte.  Brøyteselskapene er innforstått med at dette blir praksis.  Det er gjort anslag på årlig kostnad per meter øvrig veg i størrelsesorden kr 25.  Det vil være naturlig at de som sokner til øvrige veger deler på årlig kostnad per meter, eks.vis. etter samme modell som er benyttet for «hovedvegene».  I tillegg kommer kostnad for brøytet ekstra biloppstillingsplass ved hytta, dersom dette ønskes opparbeidet, med ca. kr 500,- per år.

Det planlegges følgende brøyteperioder :

"Hovedveg" skal være brøytet :

     

Vinter ;

01.11.22 - 11.04.23 ;

     

4

Torsdag :

   

kl. 17.00

 

kl. 23.00

Fredag :

   

kl. 10.00

 

kl. 23.00

Lørdag :

   

kl. 10.00

 

kl. 20.00

Søndag :

   

kl. 12.00

 

kl. 20.00

             

Jul / nyttår ;

22.12.22 - 03.01.23 ;

     
 

Hverdager :

 

kl. 10.00

 

kl. 23.00

 

Helligdager :