07.12.2018 :  Brøyting av vegene i Vardamorkje.

 

Det er avsagt en dom i  Eidsiva lagmannsrett den 19.11.2018, LE-2017-1888444, vedr. spørsmålet om reguleringsplaner for Mysuseter og Mysuseter sentrum med bestemmelser om forbud mot brøyting av deler av Ulvangvegen.
Slutning i lagmannsretten er at saken returneres jordskifteretten til fortsatt behandling.

Enkelte har tolket lagmannsrettens kjennelse som om at det nå er fritt frem for brøyting av private veger, både i Sel kommune og andre steder, men dette medfører ikke riktighet.  I pressen blir det vist til at det nå har blitt brøytet på vegene ved Mysuseter.  Sel kommunen har meddelt at dette ikke er tillatt, og at alle må forholde seg til gjeldende reguleringsplan inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Styret i vegforeningen i Vardamorkje tillater ikke at noen på eget initiativ starter brøyting av vegene i Vardamorkje.  Foreningen har i alle år forholdt seg til vedtatte lover og reguleringsplaner, og dette skal vi selvsagt  fortsette å gjøre.  Styret avventer videre behandling via jordskifteretten i ovennevnte sak samt avklaring som følge av dette fra Sel kommunes side.

 

 

https://lovdata.no/dokument/LESIV/avgjorelse/le-2017-188444?q=ulvangsvegen

 

 

Styret avventer fortsatt tilbakespill fra Grunneierlaget på Høvringen vedr. utspill fra Grunneierlaget om nye løypetraséer i Vardamorkje.
Tidlig i sommer startet vi en dialog med løypeutvalget i Grunneierlaget om dette, og siden har det vært stille......helt stille.....hele tiden.....
Vi har purret i alle mulige fasonger både via telefon, mail og SMS, vi har i løpet av tidlig høst vært i kontakt med to andre sentrale personer i Grunneierlaget for å få purre på avklaring om hva som skal skje, og disse har lovet å gripe fatt i saken, men dessverre til ingen nytte.  Det er fortsatt HELT stille fra Grunneiernes side......
Vi vet at det heller ikke har blitt innkalt til noe møte med aktuelle grunneiere i Vardamorkje  i regi av Grunneierlaget for å drøfte mulige nye løypetraséer i området.

Styret kommer følgelig ikke videre i arbeidet med å utrede mulig vinterbrøyting i Vardamaorkje, jmfr. vedtaket på siste årsmøte i påsken 2018.  Sel kommune meddeler at forholdene vis-á-vis Grunneierlaget og nye løypetraséer må avklares før en dialog med kommunen kan iverksettes vedr. endringer i reguleringsplanen.